Çanakkale ilinde son 1 yılda hekime yönelik saldırıların değerlendirilmesi
Evaluation of assaults on doctors in Canakkale within the last year

Elif Karaahmet, Bahadir Bakim, Kursat Altinbas, Emel Peker
2014 Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences  
Evaluation of assaults on doctors in Canakkale within the last year Objective: Violence against doctors and health professionals in the healthcare environment is thought to have increased in recent years. Although physical and verbal assaults in the health care system have been evaluated in many different aspects, a limited amount of research has been done in this field in our country. For this reason, we aimed to investigate assaults towards doctors working at the Çanakkale State Hospital and
more » ... anakkale Onsekiz Mart University in Turkey. Method: A questionnaire was prepared by researchers assessing assaults within the last year on doctors working in the state and university hospitals. Data from 130 doctors who agreed to participation in the study were analysed with SPSS version 16. Descriptive statistics, independent sample T-test for normally distributed variables and Mann-Whitney U test for non-normally distributed variables were used to compare the groups. Results: We found that 59.2% (n=77) of the doctors were verbally and/or physically assaulted at least once during the past year. The majority of attackers consisted of relatives of patients (40.8% verbal attack, n=31). The verbal assaults mostly occurred in outpatient clinics (61.5%), with half of the physical assaults occurring in the emergency department. The vast majority of doctors considered that poor health policies were the most important reason for assaults (83.3%, n=65), and nearly all of them thought that violence towards doctors has increased in recent years (97.4%). Conclusion: The fact that most of the doctors exposed to assaults, regardless of gender, institution, or work position, perceived health policies as being responsible for this violent atmosphere, is very striking. We believe that larger sample-size and comprehensive countrywide studies in this area would help to provide solutions for this problem. Çanakkale ilinde son 1 yılda hekime yönelik saldırıların değerlendirilmesi Amaç: Sağlık ortamında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği düşünülmektedir. Günümüze kadar birçok çalışmada sağlık alanındaki fiziksel ve sözel saldırılar farklı açılardan işlenmiş olmasına rağmen; ülkemizde bu alanda yapılmış araştırma sayısı kısıtlıdır. Bu amaçla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışan hekimlere yönelik saldırıları incelemeyi amaçladık. Yöntem: Araştırmacılar tarafından hekimlerin son bir yılda uğradığı saldırılar baz alınarak hazırlanan anket formları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışmakta olan uzman hekimlere dağıtılmıştır. Anket doldurmayı kabul eden 130 kişiden elde edilen veriler SPSS'e girilerek tanımlayıcı istatistikler ve grupların sayısal değişkenlerinin karşılaştırmasında normal dağılım gösterenler için bağımsız grupların t-testi, normal dağılmayanlar için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Bulgular: Hekimlerin %59.2'si (n=77) son bir yıl içinde en az bir kez sözel ve/veya fiziksel saldırıya uğradığını bildirmiştir. Saldırganların büyük çoğunluğu hasta yakınlarından oluşmaktaydı (sözel saldırı %40.8, n=31). Sözel saldırılar büyük oranda poliklinik odalarında gerçekleşmişken (%61.5); fiziksel saldırıların yarısının (n=3) acil servislerde gerçekleştiği bildirilmiştir. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu uğradıkları saldırıların en önemli nedeni olarak kötü sağlık politikalarını görmekteydi (%83.3, n=65) ve neredeyse hepsi hekime yönelik şiddetin son yıllarda arttığını düşünmekteydi (%97.4). Sonuç: Hekimlerin önemli bir bölümünün cinsiyet, çalıştıkları kurum ve konumdan bağımsız olarak, saldırılardan benzer oranda etkilenmesi ve uygulanan sağlık politikalarını var olan şiddet ortamının sorumlusu olarak görmesi oldukça çarpıcıdır. Bu alanda, daha geniş örneklem ile daha kapsamlı, ülke genelinde yapılacak çalışmaların, bu sorunun çözümüne ilişkin çıkış yolları sağlayacağını düşünmekteyiz.
doi:10.5350/dajpn2014270202 fatcat:hojvrziomffenjczqcid5msq5e