О неким синтаксичко-семантичким типовима узрочних конструкција у српском и мађарском језику

Душанка Звекић-Душановић
2020 Zbornik Matice Srpske za Filologiju i Lingvistiku  
И срп ски и ма ђар ски је зик по се ду ју раз ли чи та је зич ка сред ства за ис ка зи ва ње узро ка. У овом ра ду из два ја ју се срп ске ге ни тив не кон струк ци је с пред ло зи ма од, из и због са зна че њем узро ка и по сма тра ју се њи хо ви ма ђар ски екви ва лен ти. Ана ли зи ра ју се и фор мал на и се ман тич ка обе леж ја за бе ле же них кон струк ци ја. Кључ не ре чи: срп ски је зик, ма ђар ски је зик, пре вод, узроч не кон струк ци је, предло зи, па де жи, пост по зи ци је. Both Ser
more » ... bian and Hun ga rian lan gu a ges pos sess va ri o us lin gu i stic me ans for ex pres sing ca u sa lity. In this pa per, fo cus is on Ser bian ge ni ti ve con struc ti ons with the pre po si ti ons od 'from', iz 'out of' and zbog 'be ca u se of' ca rryin g the me a ning of ca u sa lity, and the ir equ i va lents in Hunga rian are con si de red. Both the for mal and se man tic fe a tu res of the se con struc ti ons are analyzed. Key words: Ser bian lan gu a ge, Hun ga rian lan gu a ge, tran sla tion, ca u sal con struc ti ons, pre po si ti ons, ca ses, post po si ti ons. * Рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик -Синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања (178004), који финансира Министарство просвете, науке и тех нолошког развоја Републике Србије.
doi:10.18485/ms_zmsfil.2020.63.2.8 fatcat:lrmphk66uzfyhk5usjji3w6kfy