The Nanaimo Free Press [Saturday, March 22, 1924] [article]

(:Unkn) Unknown, University, My, University, My
2019
A UTf ort»*at otirm. alztMa «|of» Ouraaload to vttkoUaA hotk Zi ood rao ckoMO eolor. ItKL »» '•■y ■ prodorta. aad aaa tkalr y ** • atroa., laarlloarar to ratara Bat whp bap Olaa tha oBMiaa la tho hlatorp of tho local High dah~itl wao •Ugod OB rrldap Bight la tha Bt Joha'a A.balaara Hall Wbll. tha chlof raatara waa tha praaoalatloB of tho oeowaa fro. Tha Marcbaat of Vaalca. " rariatp and iDtaraat warn addad to tha prw-^n»a bp tha laclaaiooB of . .bort ooatnbotloBa fro. rraaco piap »p
more » ... a fro. tha High debool orehaatra. a plaaoforta aolo fro. Hr. Lao Mahror aad ^ rlolla aolo bp r. Roaatar mr. Mahror rwadarad a waJU bp Charlaa with .ach accoptaaca gara two aororao larladlag artag'i Battorflp.' rraak Ro"..,-, Ha aolo waa alao .acb appractatad. aad ha waa racallod twieo. Tha High 8cl
doi:10.25316/ir-5466 fatcat:sxwf33a4szfw5jgcn3jiqsisva