A Case of POEMS Syndrome with Endocrinopathy
内分泌障害を伴ったPOEMS症候群の1例

Yuki Itoh, Nobuki Hayakawa, Tomoko Okamura, Takeshi Takayanagi, Atushi Suzuki, Naohisa Oda, Akihiro Ueda, Yoko Inaguma, Nobuhiko Emi, Mitsuyasu Itoh
2011 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.100.3038 pmid:22175148 fatcat:ylnhw4kenzaevn3whevjizds7u