Helsepedagogikk i læreplaner – en didaktisk analyse

André Vågan, Finn Daniel Raaen, Nina B. Ødegaard, Liv-Grethe K. Rajka, Sidsel Tveiten
2019 Uniped  
Sammendrag Helseprofesjonene møter i økende grad pasienter, brukere og pårørende som trenger kunnskap om hvordan de kan leve best mulig med langvarige helseutfordringer. Det mangler imidlertid studier av hvordan laereplanene for helseprofesjonsutdanningene imøtekommer behovene i helsetjenesten for helsepedagogisk kompetanse. I denne artikkelen undersøker vi hvordan helsepedagogikk fremtrer i laereplaner til bachelorutdanningene i ergoterapi, sykepleie og fysioterapi. En summativ innholdsanalyse
more » ... viser at det er en manglende sammenheng mellom laereplandokumenter på ulike nivå (ramme-, program-, og emneplaner) og mellom didaktiske kategorier som mål, innhold, arbeids-og undervisningsformer. Artikkelen avslutter med å vise til behov for videre forskning. Nøkkelord laereplaner, helseprofesjonsutdanning, helsepedagogisk kompetanse Abstract Increasingly, the health professions encounter patients, users and carers in need of knowledge of how to manage a life with long-term health conditions. There is however a paucity of research on how the curriculum for bachelor programs accommodate the needs of health services for health education competence. In this article we investigate how health education subjects appear in the curriculum for bachelor programs in occupational therapy, nursing and physiotherapy. A summative content analysis shows a lack of coherence between different levels of the curriculum and between didactic categories. Finally, the article points to needs for further research.
doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-04-04 fatcat:5nxhbirusndmtjib4zwmlhdbba