Waardecreatie bij de verkoop van woningen door corporaties

G. Bastiani, Henk Von Eije, W. P. Gispen, J. Hoefman, R Weisz
2004 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Sinds 1995 zijn de woningbouwcorporaties in Nederland financieel verzelfstandigd. Hierdoor moeten ze bij hun beleid meer rekening houden met bedrijfseconomische inzichten. Dit geldt ook indien zij hun woningenbestand willen vernieuwen en daartoe een deel van hun woningvoorraad verkopen. Adequate besluitvorming over de vraag welke woningen verkocht dienen te worden, is echter niet eenvoudig te organiseren. Om leegstand te voorkomen is het bovendien zaak de beslissing snel te nemen. Veel
more » ... es hanteren daardoor bij de verkoop een boekhoudkundige benadering. Een dergelijke benadering kan evenwel de financiële continuïteit van de corporaties op lange termijn in gevaar brengen. Dit artikel presenteert een procedure waarbij corporaties snel kunnen besluiten op basis van bedrijfseconomische principes1 .
doi:10.5117/mab.78.21822 fatcat:honlcpq2xzhjdnlwftvv65rsyu