Equilibrium phase diagrams for the systems PbO-RO-R'O (R, R'=Ca, Sr, Cu)
PbO‐RO‐R′O(R,R′=Ca,Sr,Cu)系状態図について

Jun Takada, Hitoshi Kitaguchi, Hiroaki Kuniya, Koji Sato, Kiichi Oda, Akiyoshi Osaka, Yoshinari Miura, Yasunori Ikeda, Mikio Takano, Yoshichika Bando, Ryoji Kanno, Yasuo Takeda
1989 Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy  
doi:10.2497/jjspm.36.533 fatcat:toa7i6v2hvf5rowvbbzb3gifzq