Zabieg przezskórnej naprawy niedomykalnej zastawki mitralnej za pomocą systemu MitraClip (Abbott)

Praca Poglądowa Folia Cardiologica, Excerpta
2010 unpublished
Streszczenie Istotna niedomykalność zastawki mitralnej jest jedną z najczęstszych nabytych wad zastawko-wych o wzrastającej częstości występowania. Preferowaną metodą leczenia jest operacyjna naprawa zastawki, jednak jak dotąd wykonuje się ją zbyt rzadko mimo obiektywnych korzyści płynących z takiego zabiegu. Ponadto z powodu współistnienia przeciwwskazań do operacji duża liczba chorych, zwłaszcza starszych, nie jest operowana. Potencjalne korzyści z przezskór-nego leczenia niedomykalności
more » ... iedomykalności zastawki dwudzielnej za pomocą systemu MitraClip to zmniej-szona chorobowość, szybszy powrót do zdrowia, krótszy czas hospitalizacji, a także możliwość zastosowania w grupie chorych obarczonych dużym ryzykiem operacyjnym. Jak pokazują do-świadczenia z przeprowadzonych dotąd na świecie oraz od niedawna w Polsce zabiegów, jest to metoda bezpieczna, o dużej skuteczności klinicznej. (Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 274-282) Słowa kluczowe: zastawka mitralna, wady zastawkowe, implant MitraClip Niedomykalność zastawki mitralnej Dane epidemiologiczne pokazują, że umiar-kowana i ciężka niedomykalność zastawki mitral-nej jest najczęstszą chorobą zastawkową w Stanach Zjednoczonych [1], a w Europie znajduje się na dru-gim miejscu wśród wad serca wymagających ope-racji [2]. Częstość występowania tej wady zwięk-sza się z wiekiem i ocenia się, że obecnie choruje na nią 2-2,5 mln osób w Stanach Zjednoczonych, a liczba ta podwoi się w 2030 roku z powodu zwięk-szenia liczby i starzenia się populacji [1]. Przyczynę niedomykalności zastawki mitralnej klasyfikuje się zwykle jako niedokrwienną (konse-kwencja choroby wieńcowej) i nie-niedokrwienną. Przyczyny i mechanizm powstawania niedomykal-ności nie są synonimami i często jedna przyczyna wywołuje niedomykalność w różny sposób [3]. Mechanizmy powstania niedomykalności dzieli się na czynnościowe (zastawka jest niezmieniona, a niedomykalność jest wywołana przez remodeling lewej komory) i organiczne (na zastawce są obecne zmiany organiczne), a najczęściej wykorzystywa-nym podziałem jest podział według Carpentiera [4]. Głównymi przyczynami niedomykalności zastawki mitralnej leczonej chirurgicznie w krajach zachod-nich są w 60-70% zmiany degeneracyjne zastawki, następnie choroba niedokrwienna serca w 20%, zapalenie wsierdzia w 2-5% i choroba reumatycz-na w 2-5% [5-7]. W populacji chorych nieleczonych chirurgicznie prawdopodobnie najczęściej występu-je przyczyna niedokrwienna [8].
fatcat:vry6da7jrjdhhfljcjjhe2dsfi