Tracki śpiewak w Pierii: mit o Orfeuszu a polityka hellenizacyjna władców Macedonii

Krzysztof Nawotka
2020 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Streszczenie: Książka Tomasza Mojsika stanowi próbę analizy komponentu pieryjskiego w mitach o Orfeuszu, będącego punktem wyjścia do rozważań nad problematyką etniczności i tożsamości macedońskiej . Zdaniem Autora mit o Orfeuszu wywodzi się z Pierii, a jego konotacje trackie są późniejsze i wtórne . Rozwój mitu o pieryjskim Orfeuszu i jego rozpowszechnienie w Grecji było -zdaniem Autora -powiązane z polityką kulturalną króla Archelaosa . Książka Mojsika jest oparta w decydującej mierze na
more » ... cej mierze na analizie źródeł literackich, bardzo często fragmentarycznych i późnych, często bizantyjskich . Odrzucane są te świadectwa źródłowe, które wskazują na trackie korzenie mitu o Orfeuszu, w tym na pierwotnie tracki charakter Pierii . Autor w niewielkim stopniu bierze pod uwagę inskrypcje i zupełnie nie uwzględnia świadectwa źródeł numizmatycznych .
doi:10.12775/klio.2020.054 fatcat:dptq6xbcwrchzbkow3u46vfrt4