Theoretical and Interpretative Approaches to the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms

Milena Šipková
2010 Slavia Centralis  
Slovar moravskih in šlezijskih anojkonimov, sestavljen v tradicionalni natisnjeni in digitalni obliki, je vzporednica Slovarju imen manjših čeških krajev (Dictionary of Minor Place Names in Bohemia). Predstavlja (1) enkratno gradivo (pokriva 96 % ozemlja) in (2) teoretični in metodološki koncept češke onomastične šole. Slovar ponuja analizo gradiva in razlago imen, sestavljenih iz mnogih narečnih oblik. The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms, compiled in both a traditional "paper"
more » ... d a digital form as a parallel to the Dictionary of Minor Place Names in Bohemia, has two priorities: 1. unique material (covering 96 % of the territory), 2. theoretical and methodological conception that represents the Czech onomastic school. The Dictionary aims to provide both a material analysis and an interpretation of names comprising many dialectal forms. Ključne besede: slovar, anojkonim (ime manjšega kraja), onomastika, narečje, jezikovna karta
doi:10.17161/scn.1808.7335 fatcat:i5parumkrzfjxlxduds2nnxvne