The assessment of capacity informational of intellectual capital measurers and return on sales measurers in the decision processes of enterprises
OCENA POJEMNOŚCI INFORMACYJNEJ MIERNIKÓW 6 KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORAZ ZWROTU ZE SPRZEDAŻY 7 W PROCESACH DECYZYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Sylwia ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. W opracowaniu podjęto problematykę kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, wskazując jego wpływ na proces zarządzania w warunkach konkurencyjności na rynku. W części pierwszej zaprezentowano istotę podejmowanie decyzji w zarządzaniu kapitałem intelektualnym. Rozważania zaprezentowane w części drugiej obejmują metodykę badań przyjętą w opracowaniu. Ostatnia część opracowania jest prezentacją wyników badań empirycznych w zakresie oceny procesu decyzyjnego w obszarze
more » ... obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest poznanie i ocena pojemności informacyjnej mierników kapitału intelektualnego oraz zwrotu ze sprzedaży. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są: analiza trendu wskaźnika VAIC i ROS oraz funkcja korelacji. Problematyka zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Słowa kluczowe: zarządzanie, kapitał intelektualny, podejmowanie decyzji. Abstract. In the paper, there is discussed the problem of intellectual capital in the enterprise, indicating its impact on the management process in the conditions of market competition. The aim of the paper is to learn and assess the information capacity of intellectual capital measure and return on sales measure, indicating the relationships and links and their impact on the results of the specific enterprise. The results of the empirical research refer to: trend analysis of VAIC and ROS ratios over 11 years in the surveyed company and the research using Pearson's correlation coefficient. The problem of management of intellectual capital in the 204 S. Łęgowik-Świącik company is not new but still up-to-date due to its impact on the decision-making processes in the area of the performance of enterprises.
doi:10.29119/1641-3466.2017.102.17 fatcat:ekmwl6prbnau3cmwruwsfvqiw4