ปริ มาณคาร์ เบนดาซิ มในผลผลิ ตการเกษตรและการกํ าจั ดด้ วยปฏิ กิ ริ ยาโฟโตคะ ตะไลสิ ส The Presence of Carbendazim in Agricultural Products and its Removal using Photocatalysis ภานุ มาศ นาคเจื อทอง, สุ มิ ตรา ใจซื ื อ, ชนิ ตสรา งามศั กดิ ประเสริ ฐ และภารดี ช่ วยบํ ารุ ง*

Panumart Narkjuetong, Sumitra Jaisue, Chanitsara Ngamsakpasert, Paradee Chuaybamroong
2011 KKU Res. J   unpublished
บทคั ดย่ อ งานวิ จั ยนี เป็ นการสํ ารวจปริ มาณสารพิ ษตกค้ างคาร์ เบนดาซิ มในผลผลิ ตการเกษตร 3 ชนิ ดคื อ ต้ นหอม ขึ นฉ่ าย และกุ ยช่ าย ตลอดจนในผั กปลอดสารพิ ษที ี ได้ มาตรฐาน "Q" ของกรมวิ ชาการเกษตร หลั งจากนั นได้ ทํ าการศึ กษาการกํ าจั ดสารพิ ษในผลผลิ ตดั งกล่ าวด้ วยปฏิ กิ ริ ยาโฟโตคะตะไลซิ ส โดยใช้ ผง Dugussa P 25 ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ ความเข้ มข้ น 0.05, 0.1, 0.5 และ 1 กรั ม/ลิ ตร ร่ วมกั บการเติ ม ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) 40, 80 และ 120 มิ ลลิ โมลาร์ และฉายรั งสี อั ลตร้
more » ... ้ ม 4.04 ± 0.1 มิ ลลิ วั ตต์ /ตารางเซนติ เมตร โดยใช้ วิ ธี การแช่ ผลผลิ ตในกระบะทดลองเป็ นเวลานานต่ างกั นคื อ 5, 15, 30, 45 และ 60 นาที ผลการศึ กษาพบว่ า ผลผลิ ตการเกษตรทุ กชนิ ดรวมทั งผั กปลอดสารพิ ษที ี ได้ Abstract This study was to investigate the presence of carbendazim in three agricultural products, i.e. chive, celery and Chinese chive, and also in the toxicant-free vegetables with "Q" symbol from the Department of Agriculture. Then the removed of carbendazim was studied using photocatalysis by which 0.05, 0.1, 0.5 and 1 g/l of Degussa P-25 TiO2 was used as catalyst. Hydrogen peroxide (H2O2) in a concentration of 40, 80 or 120 mM was also added into the TiO2 suspension and the reaction was activated by UVA at the radiation intensity
fatcat:bjdnkuhjkzbonajnyu3gagg3ti