Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Materyallere İlişkin Soru Sorma Becerilerinin Belirlenmesi

Yasemin Tuna, Fatma Gültekin
2013 Turkish History Education Journal  
Günümüzde tarih öğretiminde pek çok yenilikçi yöntem ortaya konulmasına karşın, soru cevap yöntemi yaygın ve işlevsel olarak tarih öğretmenleri tarafından halen kullanılmaktadır. Tarihsel bilgiye ulaşmak için doğru ve nitelikli soru sormak oldukça önemlidir. Öğrencilerin tarihi verilere/ kanıtlara ilişkin soru sormalarına izin verilmelidir. Araştırmada ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarihsel materyal/kanıtlara ilişkin soru sorma becerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için
more » ... ıştır. Bunun için öğrencilere altı materyal verilmiş ve bu materyallere ilişkin soru sormaları istenmiştir. Öğrenci soruları, Bloom'un Bilişsel Taksonomisi ve Nichol'ün Soru Türleri doğrultusunda sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Sonuç olarak hem Bloom'un Bilişsel Taksnomisi'ne hem de Nichol'un soru türlerine göre öğrenci soruları genelde alt bilişsel basamaklara yönelik olmuştur. Ağırlıklı olarak kavrama basamağına yönelik sorular sorulmuştur. Bloom'un taksonomisine göre sınıf düzeyinde üst sınıflar lehine bir farklılaşma tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretimi, Tarihsel Kaynak, Soru Sorma Becerisi, Bloom Taksonomisi, Nichol'un Soru Türleri. Secondary School 9th and 10th Grade Students' Determination of Questioning Skills in Historical Materials Abstract: Today, despite the teaching of history has been brought up many innovative methods question- answer method is still widely used by teachers. It is very important to asking right and quality questions for gaining historical knowledge. The students must be allowed to ask questions related to the historical data/ evidences. In this research, secondary school 9th and 10th grade students' skills in asking questions about the historical materials are tried to be determined. In this context six historical materials were given to students, and then Students were requested to ask questions related to these materials. Student questions were classified according to Bloom's Cognitive Taxonomy and Nichol's Question Types. As a result, according to Bloom's Cognitive Taxonomy and Nichol' [...]
doi:10.17497/tuhed.16238 doaj:bce29dd9c14d4ed18fe0ed2bb06d3cd8 fatcat:7bu55knpc5d4njy3zm2bi27tki