Correction: Hou, J., et al. Anti-Inflammatory Effects of Aurantio-Obstusin From Seed of Cassia obtusifolia L. Through Modulation of the NF-κB Pathway. Molecules 2018, 23, 3093

Jingyi Hou, Yu Gu, Shuai Zhao, Mengqi Huo, Shifeng Wang, Yanling Zhang, Yanjiang Qiao, Xi Li
2019 Molecules  
The authors wish to make the following correction to their paper [...]
doi:10.3390/molecules24040745 fatcat:fsegned6lvfwvbh25fx2z3rq7i