An experimental and theoretical method of calculating the damping ratio of the sucker rod column oscillation

Ivan Steliga, Jaroslav Grydzhuk, Andriy Dzhus
2016 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Розроблено спосіб визначення коефіцієнта згасання коливань колони насосних штанг на основі отриманих у ході досліджень штангових свердловинних установок динамограм. Обґрунтовано основні принципи реалізації способу. На гирлових та глибинних динамограмах виділено ділянки періодичної зміни навантаження та проведено їх апроксимацію. Встановлено вплив зміни амплітуди та періоду коливань навантаження у часі на коефіцієнт згасання по всій довжині колони насосних штанг Ключові слова: колона насосних
more » ... колона насосних штанг, динамограма, коефіцієнт згасання, навантаження, коливання, осцилограма, апроксимація Разработан способ определения коэффициента затухания колебаний колонны насосных штанг на основе полученных в ходе исследований штанговых скважинных установок динамограмм. Обоснованы основные принципы реализации способа. На устьевых и глубинных динамограммах выделены участки периодического изменения нагрузки и проведена их аппроксимация. Установлено влияние изменения амплитуды и периода колебаний нагрузки во времени на коэффициент затухания по всей длине колонны насосных штанг. Ключевые слова: колонна насосных штанг, динамограмма, коэффициент затухания, нагрузка, колебания, осциллограмма, аппроксимация UDC 622.24.058
doi:10.15587/1729-4061.2016.66193 fatcat:l3moo4l6ofbxthehlelibsw6am