Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αναγεννητική ιατρική [article]

Μιχαήλ Σαββίδης, University Of West Attica, Αναστάσιος Κριεμπάρδης
2022
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να γίνει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση με στοιχεία για το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP), τις ιδιότητες του, την προετοιμασία-παρασκευή του PRP, την ταξινόμησή του. Γίνεται αναφορά στη μη ύπαρξη ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ανάμεσα στους θεραπευτές ιατρούς και ερευνητές. Τέλος αναφέρονται οι θεραπευτικές ενδείξεις στις διάφορες ειδικότητες ιατρικής.
doi:10.26265/polynoe-2278 fatcat:b3cpvv4gajhd3hxk7uc545gdni