Leptin Values in Maternal and Umbilical Cord Blood in Pregnant Women with Preeclampsia

Nefle Yücel, Gökhan Göynümer, Ergün Bilgiç, Cengiz Omurcan, Tonguç Arslan
2007 Perinatal Journal •   unpublished
Objective: To compare the maternal plasma and umbilical cord blood leptin values in the prenatal and postnatal periods of women with normal pregnancies and pregnant women with preeclampsia. Methods: The prenatal and postnatal maternal plasma and umbilical cord blood leptin values in the preeclampsia group (n=40) with the patients selected to have similar body mass indexes and to be at the similar gestational weeks were compared with those of the normal pregnancy group (n=32). Results: We found
more » ... significant difference in the maternal plasma leptin concentrations between the groups. The leptin concentration in the preeclampsia group was significantly high (p=0.048). No difference in the umbilical cord blood leptin concentrations was detected (p>0.05). Conclusion: We detected an increase in maternal plasma leptin concentrations in preeclamptic women independent from the pregnancy body-mass index. We found remarkable but non statistical difference of leptin values in the postnatal maternal plasma and the umbilical cord blood between the preeclampsia group and the matched control group. However, our knowledge about leptin is limited , and more studies are needed to explain the reason for the increase in leptin in such patients. Preeklamptik gebelerde maternal plazma ve kordon kan› leptin konsantrasyonlar› Amaç: Preeklamptik ve normal gebelerde, gebelikte ve gebelik sonras›nda maternal plazma leptin de¤erleri ile her yenido¤an kordon kan› leptin de¤erlerini karfl›laflt›rmakt›r. Yöntem: Gebelikte maternal plazma, do¤umda kordon kan›, postpartum dönemde maternal plazma kan› leptin de¤erleri, örnekle-me zaman›ndaki gestasyonel yafla ve gebelik vücut indeksine göre denklefltirilmifl preeklampsi grubu (n=40) ile normal gebelik grubu ile (n=32) karfl›laflt›r›ld›. ‹statistiklerde student t ve Mann Whitney U testleri kullan›ld›. Bulgular: Maternal plazma leptin konsantrasyonu gruplar aras›nda istatistiksel anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Preeklamptik grup-ta leptin konsantrasyonu anlaml› olarak yüksek bulunmufltur (p=0.048). Kordon kan› ve do¤um sonras› leptin de¤erlerinde, gruplar aras›nda istatistiksel fark saptanmam›flt›r (p>0.05). Sonuç: Preeklampside maternal plazma leptin konsantrasyonu artarken, kordon kan› ve do¤um sonras› leptin de¤erleri farkl› bulun-mam›flt›r. Ölçümlerdeki da¤›l›m farkl›l›¤› daha genifl serilerde çal›flmay› gerekli k›lmaktad›r.
fatcat:pscwttxz4ffd5pkd2fadbhrfri