Öğretmen yetiştirmede yeni bir süreç: Aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin bir değerlendirme

Hamit Özen, Gökhan Kılıçoğlu, Derya Yılmaz Kılıçoğlu
2019 Eğitim Bilimleri Dergisi  
Öz Bu araştırma, öğretmen adaylarının, aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan fenomenolojik olarak desenlenmiş nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Temmuz döneminde Eskişehir ilinde aday öğretmen yetiştirme programına katılan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenen 55 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış standardize yazılı görüşme formu
more » ... ılı görüşme formu ile toplanmış olup; verilerin çözümlenmesinde ise nitel araştırma analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları sınıf içi ve okul içi faaliyetler, okul dışı faaliyetler ve hizmet içi eğitim uygulamaları ana temaları olmak üzere üç temel başlıkta ele alınmıştır. Çalışma sonuçları incelediğinde, aday öğretmen yetiştirme sürecine dair aday öğretmenlerin bazıları olumlu, bazılarının ise olumsuz düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca ders planı ve materyal hazırlama, dersleri izleme, yönetimsel faaliyetlere katılma, kurumsal farkındalık, kurumsal ve hizmet içi eğitim çalışmalarında karşılaşılan sorunların üzerinde durmuşlardır. Bu sorunların üstesinden gelinmesinde öğretmen adayları için farklı mesleki gelişim etkinliklerinin planlanması, deneyimli ve gönüllü danışman öğretmenlerin * Bu çalışmanın bir bölümü 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. seçilmesi, danışman öğretmenlere danışmanlık eğitimi verilmesi, mesleki gelişim programının belirlenmesinde eğitim fakülteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği yapılması önerileri getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme süreci, Aday öğretmen yetiştirme programı, Öğretmen adayları Abstract This research is a qualitative research aimed to determine the views of pre-service teachers about the pre-service teacher training program. This study utilized a qualitative phenomenological design The participants of the research consisted of 55 pre-service teachers selected through maximum variation sampling method. Participants of the study participated in pre-service teacher training program in the province of Eskişehir in the academic year of July 2015-2016. The data of the research is collected through structured interview form involving open-ended questions. In the analysis of the data, descriptive analysis is utilized. The findings of the research are addressed in three main themes, namely in-class and in-school activities, out-of-school activities, and inservice training activities. The findings revealed that some of the pre-service teachers have positive thoughts regarding pre-service teacher training process while some have negative views. They also emphasized some problems encountered in lesson planning and material preparation, classroom monitoring, participation in managerial activities, institutional awareness, and institutional and in-service trainings. To handle these problems, different professional development activities for pre-service teachers, the selection of experienced and voluntary counseling teachers, trainings for counselors, cooperation between the education faculties and the Ministry of National Education are suggested.
doi:10.15285/maruaebd.385433 fatcat:nbn7i36ayndwnkgue5desguy5e