Su Ögesi ve Peyzaj Tasarımında Kullanımlarının İzmir'deki Alışveriş Merkezleri Örneğinde İrdelenmesi

Deniz KARADAN, Tanay BİRİŞÇİ
2020 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada, İzmir ilinde bulunun 16 alışveriş merkezinde yer alan su ögelerinin nitel ve nicel yeterlilikleri değerlendirilerek hangi amaçlara hizmet verdiği ve kullanılabilirlikleri ortaya konulmuştur. Materyal ve Metot: Çalışmada alışveriş merkezlerindeki su ögesi tasarımlarına ilişkin etkiler hazırlanan gözlem formuyla her bir alanda incelenmiştir. Bulgular: Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, alışveriş merkezlerinin barındırdığı donatılar genellikle dinlenme odaklı olup su
more » ... esiyle bütünleştirilmiş mekanlardan oluşmaktadır. Peyzaj tasarımı ilke ve ögeleri dikkate alınarak yapılan araştırmada en başarılı su ögesi kullanım örnekleri Forum Bornova, Mavibahçe ve Agora alışveriş merkezlerinde saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, su ögelerinin varlığı, mevcut durumu, yakın çevresiyle ilişkisi, birlikte kullanıldığı donatılar ve tasarıma kattığı etkilerin farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu durum, tasarım ilke ve ögelerin dikkate alındığı su ögelerinin bulunduğu alışveriş merkezlerinde daha çekici bir etki yaratırken tasarım etkinliği düşük olan su ögelerinin yer aldığı alışveriş merkezlerinin daha az tercih edilmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur. ABSTRACT Objective: In this study, qualitative and quantitative qualifications of water facilities in 16 shopping centers in Izmir province were evaluated, in terms of their usage purposes and their usability were determined. Material and Method: Impressions of water facility design in shopping centers were examined in each area with an observation form. Findings: According to the results, the equipment components of the shopping centers generally consist of places integrated with the water facility for recreational purposes. According to the principles and elements of landscape design, the most successful examples of water facilities in the research were found in Forum Bornova, Mavibahçe and Agora shopping centers. Results: The existence of water facilities, the current status of them, surroundings of them, the equipment they are used with and impressions that they add to the design differ. While this creates a more attractive effect in shopping malls where water facilities that were built by taking design principles into consideration, it has been an important factor in being less preferred for shopping malls with water facilities with low design efficiency. Alınış (Received): 17.02.2020 Kabul Tarihi (Accepted): 14.04.2020
doi:10.20289/zfdergi.690231 fatcat:wgox67j4ajccpihcwqyvcifqha