Antibacterial Activity of DMSO Extracts of Selected Plants Against Antibiotic Resistant Clinical Isolates

AYŞEGÜL SARAL, Uğur Kardil, Azer ÖZAD DÜZGÜN
2019 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
In this study, we aimed to find out new herbal materials that are able to inhibit the growth of the P. aeruginosa and E.coli clinical isolates that has antibiotic resistance. Clinical isolates used in this research are E. coli (n=1) and P.aeruginosa (n=1). Antibiotic susceptibility profiles of E. coli and P. aeruginosa were determined using e-test. Plants were collected in Trabzon region of Turkey are Calendula officinalis, Hypericum perforatum and Glycyrrhiza glabra. DMSO were used as solvent
more » ... re used as solvent and solid-liquid extraction was employed. Micro-dilution method was preferred fo the determination of the minimum inhibitory concentration (MIC). MIC results were obtained through observation of turbidities. According to E-test results, while P. aeruginosa was resistant to piperacillin, piperacillin/tazobactam, meropenem and ceftazidime, E. coli was resistant to piperacillin, cefotaxime and ceftazidime. DMSO extract of Calendula officinalis showed very strong activity against PA1 with the best MIC (5 mg/mL). DMSO extract of three plant had lower MIC values (5-10 mg/ml) for EC1 and PA1 than ampicillin. In future studies antibacterial activity of different solvents extracts of these plants and other plants against antibiotic resistant clinical isolates will be examined. Natural products from plants are promising in fighting with antibiotic-resistant bacteria. Öz Bu çalışmada, antibiyotik dirençli P. aeruginosa ve E.coli klinik izolatlarının büyümesini engelleyebilecek yeni bitkisel materyallerin keşfi amaçlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan klinik izolatlar E. coli (n = 1) ve P.aeruginosa'dır (n = 1). E. coli ve P. aeruginosa'nın antibiyotik duyarlılık profilleri e-test kullanılarak belirlenmiştir. Trabzon yöresinden Calendula officinalis, Hypericum perforatum and Glycyrrhiza glabra bitkileri toplanmıştır. Çözücü olarak DMSO kullanılmış ve katı-sıvı ekstraksiyon yapılmıştır. Minimum inhibitör konsantrasyonunun (MİK) belirlenmesi için mikro dilüsyon yöntemi tercih edilmiştir. MİK sonuçları türbiditelerin gözlemlenmesiyle elde edilmiştir. E-test sonuçlarına göre, P. aeruginosa piperasilin, piperasilin/tazobaktam, meropenem ve seftazidime dirençli iken, E. coli piperasilin, sefotaksim ve seftazidime dirençliydi. Calendula officinalis'in DMSO özütü, en iyi MIC (5 mg / mL) ile PA1'e karşı çok güçlü aktivite göstermiştir. Üç bitkinin DMSO özütü, EC1 ve PA1 için ampisilin değerinden daha düşük MIC değerlerine (5-10 mg / ml) sahip olduğu tespit edilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda, bu bitkilerin ve diğer bitkilerin antibiyotik dirençli klinik izolatlara karşı farklı çözücülerle hazırlanan özütlerinin antibakteriyel aktiviteleri incelenecektir. Bitkilerden elde edilen doğal ürünler, antibiyotiğe dirençli bakterilerle savaşırken ümit vericidir.
doi:10.18185/erzifbed.451871 fatcat:y5hz4x5pxbhsld26fdqj7jn2qe