"Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Toruń 8–9 XI 2012 r

Joanna Edwarczyk
2012 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym PL ISSN 1643-8191, t. 23 (4)/2012, s. 221-232 Kronika naukowa 221 "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Toruń 8-9 XI 2012 r. "N iewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych" to temat III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 8-9 listopada 2012
more » ... -9 listopada 2012 roku przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Komitet naukowy konferencji tworzyli: prof. dr hab. Grażyna Gzellaprzewodnicząca, prof. dr hab. Janusz Tondel, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, prof. dr hab. Jacek Gzella oraz dr Dorota Degen. Za stronę organizacyjną konferencji odpowiadali: mgr Marcin Żynda -przewodniczący komitetu organizacyjnego, mgr Joanna Edwarczyk, mgr Przemysław Krysiński, mgr Piotr Rudera oraz mgr Milena Śliwińska. Intencją pomysłodawców konferencji było zaprezentowanie mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów działalności cenzorskiej, a także skutków, jakie ta działalność ze sobą niosła. Ponadto zaplanowano prezentację stanowisk twórców, redaktorów i wydawców wobec praktyk cenzorskich. Organizatorzy spotkania podkreślili, że ograniczanie wolności słowa można rozpatrywać zarówno w kontekście prasy, jak i rynku książki, twórczości literackiej czy funkcjonowania mediów elektronicznych. Podczas ofi cjalnego rozpoczęcia konferencji przewodnicząca prof. dr hab. Grażyna Gzella przywitała uczestników oraz przybyłych gości -prorektora prof. dr hab. Andrzeja Sokalę oraz prodziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK -prof. dr hab. Wiesława Sieradzana. W trakcie mowy powitalnej na ręce przybyłych gości zostało przekazane wydawnictwo Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych pod red. Doroty Degen i Marcina Żyndy (Toruń 2012) -pokłosie obrad II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w listopadzie 2010 roku. Obrady dnia pierwszego zostały podzielone na dwie części. Najpierw odbyły się obrady plenarne, a następnie obrady w dwóch sekcjach.
doi:10.12775/klio.2012.069 fatcat:a7uz6bfpurdobjxech3ix5rdlm