Rokopis iz Škofič o Marijinem in Jezusovem življenju

Teodor Celovec
2017 Obdobja 36: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne   unpublished
Leta 2016 je pri{el v evidencoobsèen slovenski rokopisnabòne vsebine o Marijinem in Jezusovemìvljenju. Besedilo sodi tipolo{ko po jeziku, ~asu nastanka, obliki zapisa in rabi med bukovni{ka besedila. Kar ga razlikuje od ve~ine drugih, je njegovadoìina in vsebinska strnjenost. Gre za koro{ko redakcijo nem{ke predloge izvle~ka dela vidkinje Marije iz Agrede Mystica Ciudad de Dios. Nem{ka predloga je prvi~ iz{la leta 1739. Slovensko besedilo je napisano v hibridni zvrsti med nadnare~no pisno
more » ... to in krajevnim govorom koro{kega gornjegaRòa. Koro{ka, sloven{~ina, pisna kultura, bukovni{tvo, 'ivljenje Marije in Jezusa In 2016, an extensive Slovene manuscript describing the life of Mary and Jesus was discovered. Based on its language, time of origin, the way of recording and usage, the text belongs among »peasant« literature (or bukovni{tvo). The text is a Carinthian Slovene version of the German short edition of the work of the clairvoyant Maria de Agreda Mystica Ciudad de Dios. The German version was first published in 1739. The Slovene text is written in a hybrid variety of non-standard Slovene and the local idiom of Carinthian the upper Rosental Valley. Carinthia, Slovene as a non-dominant language, literacy, peasant literature, life of Mary and Jesus Leta 2016 je arhiv kr{ke {kofije v Celovcu (Archiv der Diözese Gurk) prejel dalj{i slovenski rokopis (signatura PA St. Jakob im Rosental, HS 100). Izro~il mu ga je zaupnik konventa {olskih sester iz [entpetra pri [entjakobu vRòu. Kot rednemu obiskovalcu arhiva, ki raziskuje politi~no in kulturno zgodovino Slovencev na Koro-{kem, mi je vodja {kofijskega arhiva 1 pokazal rokopis z vpra{anjem, kam sodi v siste-mu slovenske pisne kulture. Jasno je bilo, da je rokopis koro{kega izvora, to~neje, da je po jeziku sode~ nastal nekje vRòu, da po obliki zapisa, ~asu nastanka in rabi sodi med tako imenovano bukovni{ko pismenstvo, po vsebini pa vnabòno ljudsko slov-stvo. Kar ga razlikuje od ve~ine drugih, je njegovadoìina in vsebinska strnjenost. Zato pomeni bistveno obogatitev koro{kega bukovni{kega pismenstva. Rokopis meri 30 × 20 × 5,7 cm in ima trde, z usnjemoblòene platnice. Platnici sta preluknjani za vrvico. Fizi~no je v zelo slabem stanju, trpel je zaradi dolge uporabe, Simpozij OBDOBJA 36
fatcat:kxcrzfiudbedrhrljblfmjwyfm