An Overview on Historiography of the Benedictine Order in the Czech Lands
PŘEHLED BENEDIKTINSKÉHO DĚJEPISECTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Jakub Zouhar
2016 Konštantínove listy/Constantine s Letters  
ZOUHAR, Jakub. An Overview on Historiography of the Benedictine Order in the Czech Lands. The Order of Saint Benedict is well known for its activity in the field of historiography. There were also many Order historians who wrote about the history of the Czech lands, or they lived there. I am not aware of other work within the Czech historiography dealing with this issue. However, the article does not analyse works of the historians in depth, but rather briefly outlines the historiography of the
more » ... storiography of the Benedictines from the Early Middle Ages to the end of the 20 th century. The whole article is divided into two main chapters and several subchapters. The first one pays attention to the context of the Benedictine historiography in Austria, Catholic Germany and France, the second one focuses on the overview on the Order historiography in the Czech lands. Abstrakt: ZOUHAR, Jakub. Prehľad historiografickej činnosti Rádu sv. Benedikta v Českých krajinách. Rád sv. Benedikta je známy svojou činnosťou na poli historiografie. Mnoho historikov z tohto rádu písalo aj o dejinách Českých krajín, niektorí tam dokonca žili. Nemám znalosť o obdobných prácach v českej historiografii, ktoré by sa tejto problematike venovali. Príspevok však práce historikov neanalyzuje do hĺbky, skôr ponúka stručný náčrt historiografickej činnosti benediktínov od stredoveku po koniec 20. storočia. Článok sa skladá z dvoch kapitol a tie sú rozdelené na niekoľko podkapitol. Prvá kapitola sa venuje kontextu historiografickej činnosti benediktínov v rámci Rakúska, katolíckeho Nemecka a Francúzska. Druhá sa sústreďuje na prehľad historiografickej činnosti na území Čiech. Kľúčové slová: Rád sv. Benedikta, historiografia, České krajiny, stredovek, novovek, 19. storočie, 20. storočie Labor omnia vincit. Vergilius I. Nástin benediktinského dějepisectví v Evropě Historiografie církevních řádů je stále v dějinách dějepisectví popelkou. Stačí nahlédnout do velkých příruček k dějinám historiografie, abychom rychle pochopili, že příslušníci církevních řádů Jakub Zouhar | 40 | ••• Konštantínove listy 9 / 2 (2016), pp. 39 -73 se tam objevují překvapivě málo, někdy jakoby omylem. 1 Není pochyb, že v minulosti nepěstovaly historické řemeslo jen církevní (katolické) řády, že zde existovala silná historiografie městská, později protestantská a nakonec laická, nicméně po celý středověk byl laický prvek ve výrazné menšině, a v raném novověku docházelo jen k pozvolnému vyrovnávání pomyslných sil. Navzdory tomu dnešní dějepisecké přehledy upřednostňují jiná díla, povýtce laická, prý "filosoficky" významnější. Důležitější je tedy údajně filosofie dějin, která však bývá často nesprávně zaměňována za dějiny historiografie; dva pojmy, které se často protínají, které však nejsou synonymní. Historiografie pěstovaná církevními řády je tak považována za "odbornickou", "překonanou", a je vlastně pouze trpěna a vytěsněna na okraj oboru, aby přenechala místo "velkým" dílům "velkých" historiků, u nichž se často jen neochotně přiznává vliv církevních řádů, jejichž školami nutně prošli, neboť jak známo, že téměř celé evropské středověké a raně novověké (vyšší) školství bylo v rukou benediktinů, dominikánů, jesuitů, piaristů a dalších řádů, případně na ně měli vliv světští duchovní, nutně rovněž odchovaní církevním školstvím. Domnívám se, že tento přístup je pod silným vlivem osvícenství a zlaicizování evropské společnosti během 19. století. Přesto, zamyslíme-li se hlouběji nad tímto pojetím, uvidíme jeho základní nedostatek -pominutí mnoha historiků a jejich děl, a tím znatelnému zkreslení našeho výsledného obrazu o evropském dějepisectví minulosti. Malou ukázkou ze "zapomenutých" dějin dějepisectví chce být i následující text, který si nemůže klást vyšší cíle než podat jakýsi komentovaný přehled problematiky s bibliografickými údaji na základě dostupné literatury a několika málo pramenů. 2 Podat stručný přehled benediktinské historiografie je úkol velmi náročný a vyžadoval by prostor několika stovek ne-li tisíce stran. 3 Vždyť stačí pomyslet na velikány jako byli Beda Venerabilis 4
doi:10.17846/cl.2016.9.2.39-73 fatcat:gkctbnwsubgfrn326h5og4bwci