Comparıson Of The Effects Of Bupıvacıne And Levobupıvakaın In Lower Extremıty Vascular Surgery
Alt Ekstremite Vasküler Cerrahisinde Bupivakain İle Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması

Ercan Siyahkoç, Nurgül Yurdseven, İncifer Siyahkoç, Murat Acarel, Suna Yaka
2019 Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society  
Amaç: Bu çalışmada, alt ekstremite vasküler cerrahisi geçirecek erişkin hastalarda intratekal yolla uygulanan levobupivakainin ile bupivakainin hemodinamik parametreler, sensoriyel ve motor blok süreleri ve yan etkileri bakımından etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Hastanemiz Etik Kurul izni ve hastaların onamı alınarak, alt ekstremite vasküler cerrahisi geçirecek, ASA I-III grubu, 25-75 yaş arası 30 hasta rastgele seçilerek çalışmaya dâhil edildi. Hastalar; Grup I (n=15) 17,5 mg
more » ... p I (n=15) 17,5 mg (3,5 mL) izobarik %0,5 bupivakain, Grup II (n=15) 17,5 mg (3,5 mL) izobarik %0,5 levobupivakain spinal yolla uygulanan hastalar olarak randomize şekilde ikiye ayrıldı. Tüm hastalara 10 ml/kg laktatlı Ringer infüzyonu verilip, bazal değerleri (T0) kaydedildikten sonra spinal anestezi uygulaması sonrası 2. ve 90. dk'larda (T7) hemodinamik parametreleri kaydedildi. Ayrıca bulantı, kusma, kaşıntı, solunum depresyonu, hipotansiyon, bradikardi, aritmi, konvülsiyon titreme gibi yan etkiler kaydedildi. Bulgular: Kalp atım hızları (KAH), ortalama arter basınçları (OAB) ve kardiyak indeks (KI) parametreleri açısından gruplar karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmadı. Gruplar sensoriyal blok başlangıç süreleri ve sensöriyel bloğun dermotomlara ulaşma ve 2 segment gerileme zamanları ve motor blok başlangıç zamanı açısından da benzerdi (p>0.05). Ancak motor blok gerileme ve motor blok kalkma süreleri Grup II'de istatiksel olarak anlamlı kısa bulundu (p<0.05). Hiçbir hastada EKG değişikliği veya yan etki görülmedi (p>0.05). Sonuç: Levobupivakain, hemodinamiyi bupivakaine benzer şekilde etkilemekle, bu bulgularla kardiyovasküler hastalık potansiyeli taşıyan hastalarda güvenle kullanılabilecek bir lokal anestezik olduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACT Objective: The aim of the study was to compare the effects of intrathecal injections of levobupivacaine with bupivacaine on hemodynamic parameters, sensorial and motor block duration and side effects in adult patients undergoing lower extremity vascular surgery. Methods: After approval of our local ethics committee and the consent of the patients who will undergo lower extremity vascular surgery were obtained, 30 ASA I-III patients aged 25-75 years were randomly selected and included in two intrathecal injection study groups as follows: Group I (n=15) 17.5 mg (3.5 mL) isobaric 0.5% bupivacaine, Group II (n=15) 17.5 mg (3.5 mL) isobaric 0.5% levobupivacaine. All patients were administered 10 ml/kg lactate Ringer infusion and baseline values (T0) were recorded. After spinal anesthesia hemodynamic parameters were recorded at 2. and 90. minutes (T7). In addition, side effects such as nausea, vomiting, itching, respiratory depression, hypotension, bradycardia, arrhythmia, convulsions, and tremors were recorded. Results: No significant difference was found between groups in terms of heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), and cardiac index (KI) parameters. The goups were similar in terms of sensorial block onset times and time elapsed till sensory block involved dermatomes, two-segment regression times and onset time of motor block. However, time to regression, and recovery from motor block was found to be shorter in Group II (p<0.05). None of the patients had ECG changes or side effects (p>0.05). Conclusion: Levobupivacaine, affects hemodinamic status in a similar way to bupicaine, it has been concluded with these findings that this drug may be used safely as local anesthetic in patients carrying cardiovascular disease potential.
doi:10.5222/gkdad.2019.30932 fatcat:vhpen6rxsjedfm42snzc2f6foi