TELEDETEKCYJNE MONITOROWANIE JAKOŚCI WÓD W ZALEWIE WIŚLANYM WATER QUALITY MONITORING OF VISTULA LAGOON USING REMOTE SENSING Katarzyna Osińska-Skotak

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji
2010 unpublished
SŁOWA KLUCZOWE: obrazy superspektralne, CHRIS/PROBA, jakość wód, Zalew Wiślany STRESZCZENIE: Badania nad możliwościami wykorzystania technik teledetekcyjnych do operacyjne-go monitorowania stanu jakości wód Zalewu Wiślanego są prowadzone od roku 2006. Prace badawcze wykonywano w ramach trzech projektów międzynarodowych: SWANLAKE (projekt ESA Category-1 LBR), MONTRANSAT (projektu typu INTERREG dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
more » ... mu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradz-ki Federacji Rosyjskiej) i VISLA (projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego). W prezentowanej pracy wykorzystano dane satelitarne rejestrowane przez skaner CHRIS/PROBA w trybie "Water", pozyskującym dane w 18 kanałach spektralnych. Opracowaniu podlegało sześć bezchmurnych scen satelitarnych zarejestrowanych w latach 2007-2009. Obrazy sateli-tarne CHRIS/PROBA zostały poddane procesowi korekcji radiometrycznej, atmosferycznej i geome-trycznej, a następnie dla tak przygotowanych danych przeprowadzono analizy statystyczne mające na celu otrzymanie formuł obliczeniowych umożliwiających uzyskanie rozkładów przestrzennych wybranych wskaźników jakości wody. Korekcję atmosferyczną wykonano przy zastosowaniu modelu ATCOR 2/3 w wersji 6.4.2. Dokonując analizy zależności między odbiciem spektralnym w punktach poboru wody a wartościami wskaźników jakości wody, określonymi metodami analitycznymi, otrzymano formuły empiryczne dla widzialności krążka Secchiego (R 2 =0.75), zawartości zawiesiny ogółem (R 2 =0.88) oraz zawartości chlorofilu-a (R 2 =0.73). Wyniki jakie uzyskano dla obszaru ba-dawczego "Zalew Wiślany" wskazują na możliwość zastosowania danych CHRIS do operacyjnego określenia m.in. przezroczystości wód, zawartości zawiesiny ogółem oraz zawartości chlorofilu-a.
fatcat:ir6cjmfu65d5jhsc2h5q453zum