Aday Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Süreci: Bir Durum Çalışması

Murat Can Çelik, Mehmet Ali İçbay
2017 Yaşadıkça Eğitim  
Adaylık eğitimi kısaca öğretmenlerin resmi olarak bir okula atanmalarıyla başlayan mesleki gelişim sürecidir. Bu süreçte öğretmenler sınıflarını, diğer öğretmenleri, okullarını, okul içinde yer alan süreçleri tanırken örgütsel ve mesleki bağlılık geliştirler. Bu nedenle öğretmenlerin mesleğini benimsemelerinde ve etkili bir öğretmenlik yaşamı oluşturmalarında adaylık dönemi önemli bir aşamayı oluşturur. Bu çalışmanın temel amacı aday öğretmenlerin mesleğe uyum sürecinde yaşadıkları deneyimleri
more » ... ıkları deneyimleri yine öğretmenlerin bakış açılarıyla ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Veriler Çanakkale'de 2016 yılında lise ve ortaokulda göreve başlayan dört aday branş öğretmenine Aday Öğretmelerin Mesleğe Uyum Süreci adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada aday öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda aday öğretmenlikte mesleğe uyum sürecinde bürokratik işlemlerde yaşanan zaman kaybı haricinde rehber/danışman öğretmen uygulaması katkısıyla etkin ve nitelikli bir program uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
doaj:45e31c38dff64d1886e834d654849166 fatcat:obaktldxkneenhuc4s3iedrrki