THE INCIDENCE OF HYPOACIDITY IN CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS

Hachiro Akaiwa, D. M. Sugano
1929 Annals of Surgery  
1 Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav, LF MU Brno Souhrn Východiska: Inhibitory protonové pumpy (proton pump inhibitors -PPIs) jsou velmi častou sou částí medikačních režimů nejen onkologických pa cientů. Jedná se o léčiva velmi silně tlumící se kreci kyseliny chlorovodíkové, jejich vlivem tedy dochází, především při chronickém podávání, k významné elevaci intragastrického pH. V důsledku tohoto posunu lze očekávat změny v absorpci jak léčiv, tak i vitamínů,
more » ... minerálů apod. Cíl: PPIs jsou asociovány s celou řadou nežádoucích účinků, v běžné klinické praxi se na ně ale často zapomíná. Cílem tohoto sdělení je upozornit na ně kte ré z nich, a to z pohledu předpokládaného mechanizmu, z pohledu délky terapie potřebné k mani festaci nežádoucího účinku a také z pohledu možností jejich řešení. Konkrétně se zaměříme na hypergastrinemii a rebound hyperaciditu spojenou především s dlouhodobou terapií vysokými dávkami, dále na osteoporózu a na hypomagnezemii, u nichž je jednou z teorií předpoklad změny ionizace a absorpce příslušných iontů. A právě na klinicky významné farmakokinetické interakce na úrovni absorpce zapříčiněné změnou žaludečního pH se zaměříme v druhé části příspěvku. Tyro zinkinázové inhibitory (TKI) představují léčiva, u nichž je limitujícím krokem jejich absorpce právě rozpustnost, která je závislá na pH. U celé řady TKI je tedy doporučena konkrétní vazba na příjem stravy (nalačno, s jídlem, v odstupu od jídla), aby byly zajištěny optimální podmínky pro vstřebání těchto léčiv s minimálními mezidenními rozdíly. Součástí textu jsou i přehledové tabulky vazby TKI na souběžný příjem stravy, event. v ně kte rých případech optimálního režimu podání PPIs. Klíčová slova inhibitory protonové pumpy -nežádoucí účinky léčiv -lékové interakce -tyrozinkinázové in hibitory -hypochlorhydrie Summary Background: Proton pump inhibitors (PPIs) are often a part of drug regimens for many patients, including cancer patients. These drugs are very effective suppressors of gastric acid secretion; a significant increase in the gastric pH is seen with chronic use. This affects absorption of drugs, vitamins, and minerals. Purpose: PPIs are associated with many adverse drug reactions; neverthe less, these adverse effects are often neglected in clinical practice. The main aim of this article is to emphasize some of the adverse effects and theoretical mechanisms underlying these adverse reactions, the expected length of therapy before their clinical manifestation, and potential ways of dealing with these adverse reactions. We will focus on hypergastrinemia and rebound hyper acidity, which occur in patients on longterm therapy with high dose PPIs. Next, we will focus on osteoporosis and hypomagnesemia, adverse effects for which the assumed mechanism is dec reased absorption of particular ions from the gastrointestinal tract. Furthermore, clinically sig nificant pharmacokinetic drug interactions at the level of absorption will be analyzed. Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are drugs with limited solubility; this solubility is pHdependent. Some recommendations seek to ensure optimal absorption with minimal interday variability. Tables sum marizing the optimal relationship between food and TKIs, and (sometimes) the optimal regi men of concomitant PPIs, are included. Key words proton pump inhibitors -drugrelated side effects and adverse reactions-drug interactionstyrosine kinase inhibitors -hypochlorhydria Autorka deklaruje, že v souvislosti s předmětem studie nemá žádné komerční zájmy. The author declares she has no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů. The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE recommendation for biomedical papers. PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. Masarykův onkologický ústav Ústavní lékárna Žlutý kopec 7 656 53 Brno
doi:10.1097/00000658-192909000-00012 pmid:17866162 fatcat:dhjhcu7ntje4pilpwdxa3jov7u