Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinde İnsan Figürü Çizimi Eğitiminin Akıllı Tahta Destekli Eğitim ile Uygulanmasının Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Umut YAĞCI, Evren DAŞDAĞ
2020 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu araştırma, öğrencilerin yaptığı insan figür çizimlerini akıllı tahta destekli sanat eğitimiyle birlikte ne kadar geliştirebileceklerini ve aldıkları eğitimin akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığına etkisini belirleme amacını taşımaktadır. Random olarak 3 grup (1 Kontrol ve 2 Deney grubu) seçilmiştir. Kontrol grubunda MEB'in desteklediği öğretmen odaklı anlatım yöntemi, Deney-1 grubunda akıllı tahta destekli eğitim, Deney-2 grubunda ise; hem akıllı tahta destekli eğitim hem de
more » ... yon yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Koppitz'in geliştirdiği "İnsan Figürü Çizimi Değerlendirme Kriterleri Ölçeği" kullanılmıştır. Etki değerine bakıldığında öntest-sontest puanları arasındaki en büyük anlamlı fark 8.12 ile Deney-1 grubundadır. Deney-2 grubunun 6.25 ile izlediği ve Kontrol grubunun 4.51 ile son sırada olduğu belirlenmiştir. Uygulamanın sonucunda; Kontrol ile Deney-1 grubu arasında Deney-1 grubu lehine anlamlı bir fark olduğu bulgusu ortaya çıkmıştır. Değerlendirmelerin sonucunda, insan figürü çizimi öğretimi üzerinde akıllı tahta destekli öğretimin, MEB'in desteklediği öğretim yöntemine ve akıllı tahta destekli demonstrasyon yöntemine göre daha etkili olduğu görülmektedir. Abstract The aim of this study was to determine how much the students could improve their human figure drawings through smart board-supported art training and the effect of this training on their academic success and permanence. The research sample consisted of 7 th grade students. 3 groups, including 1 Control and 2 Experimental groups, were selected randomly. Teacher-centered instruction methods, which was supported by the Ministry of National Education (MoNE), was applied on the control group, and the smart board-supported training was applied in the Experiment-1 group. Both the smart board-supported training and demonstration method were applied in the Experiment-2 group. "Human Figure Drawings Evaluation Criteria Scale," developed by Koppitz, was used as the data collection tool in the research. When effect values of the application were analyzed, it was seen that the greatest difference between the pretest and posttest scores was in the Experiment-1 group with a value of 8.12; the Experiment-2 group had the second highest difference with a value of 6.25; finally, the Control group had the lowest difference with a value of 4.51. As a result of the application, it was determined that there was a significant difference between the Control group and the Experiment-1 group, the latter being more successful. Consequently, smart board supported teaching is more effective for teaching human figure drawing skills than both the MoNE supported teaching methods and the smart board supported teaching and demonstration methods combined.
doi:10.17755/esosder.739012 fatcat:gsplmqnjjbgaboyimaxl2osame