Latviešu izcelsmes Lietuvas arhitekta un inženiera Kārļa Reisona (1894–1981) darbība (1930–1981) Kauņā, Panevēžā un Adelaidā

Sigits Vlads Saladžinsks, Kristina Vaisvalavičiene
2019 Inženierzinātņu un augstskolu vēsture  
Raksts iepazīstina ar latviešu izcelsmes Lietuvas arhitekta un inženiera Kārļa Reisona (Karolis Reisonas; 1894–1981) profesionālo darbību mūža otrajā pusē – no 1930. gada Kauņā, Panevēžā un Adelaidā – un viņa darbu nozīmi Lietuvas arhitektūras vēsturē. K. Reisons bija viens no spilgtākajiem 20. gadsimta starpkaru perioda Lietuvas modernās arhitektūras radītājiem, kopā ar citiem slaveniem Lietuvas arhitektiem veidoja īpašo starpkaru perioda Kauņas modernās arhitektūras stilu. K. Reisons ir
more » ... entatīvu celtņu Šauļos, Kauņā un citās Lietuvas pilsētās, kā arī Rīgā un Adelaidā autors vai līdzautors. Arhitekts un inženieris K. Reisons strādāja par Šauļu pilsētas inženieri un pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju (1922–1930), Šauļu arodskolas direktoru (1926), Lietuvas Lauksaimniecības kameras konsultantu (1927–1928), Kauņas pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju (1930–1938), Panevēžas inženieri (1940) un birģermeistaru (1941–1944). No 1949. gada Reisonu ģimene dzīvoja Adelaidā, Austrālijā. Pēc viņa projektiem Lietuvā uzcelti trīs neatkarības pieminekļi – Šauļu Neatkarības piemineklis, Kauņas Brīvības pieminekļa postaments un Kauņas Romas katoļu Kristus Augšāmcelšanās baznīca. 14 no viņa projektētām celtnēm Kauņā un Šauļos ir iekļautas Lietuvas nekustamo kultūras vērtību sarakstā. Agrīniem K. Reisona projektiem raksturīgs historisms, eklektisma elementi, «ķieģeļu stils», vēlākie projekti iezīmējas ar modernismam raksturīgu askētisko racionālismu, funkcionālismu, piemērošanos pie pilsētbūvnieciskā un kultūrvēsturiskā konteksta.The article introduces the professional activities of Latvian-born Lithuanian architect and engineer Karolis Reisonas (in Latvian: Kārlis Reisons; 1894–1981) in the second half of his life – from 1930 in Kaunas, Panevėžys and Adelaide cities – and his role in the history of Lithuanian architecture. K. Reisonas was one of the most prominent creators of modern 20th-century interwar Lithuanian architecture and together with other famous Lithuanian architects formed a special style of Kaunas modern architecture in interwar period. K. Reisonas is the author or co-author of representative buildings in Šiauliai, Kaunas and other Lithuanian cities, as well as in Riga and Adelaide cities. Architect and engineer K. Reisonas worked as Šiauliai City Engineer and Head of Municipal Construction Department (1922–1930), Director of Šiauliai Vocational School (1926), Consultant of Lithuanian Chamber of Agriculture (1927–1928), Head of Construction Department of Kaunas Municipality (1930–1938), Panevėžys City Engineer (1940) and Burgomaster (1941–1944). From 1949, the Reisonas family lived in Adelaide city, Australia. To his projects three monuments of independence were built in Lithuania – Monument of Independence in Šiauliai city, Podium of the Freedom Monument of Kaunas city and Roman Catholic Christ's Resurrection Church in Kaunas city. Fourteen of buildings in Lithuania (in Kaunas and Šiauliai cities) designed by him are included in the list of cultural values of Lithuania. Early K. Reisonas' projects are characterized by historism, elements of eclecticism and «brick style», later projects are characterized by austere rationalism, functionalism, adaptation to urban construction and cultural and historical context.
doi:10.7250/iav.2019.003 fatcat:zfoqeqbxvfa2jjhhdyduds54ou