The Factors Affecting the Choice of Yellow Cheese Purchasing Place on the Example Long-Maturing Cheese
Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających

Marek Angowski, Katarzyna Domańska
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu  
Artykuł dotyczy problematyki wyboru miejsca zakupów serów żółtych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki serów długodojrzewajacych. Wiedza na temat czynników kształtujących wybory konsumenckie jest kluczowa w obliczu konkurencyjnego rynku i może stać się podstawą budowania skutecznej przewagi konkurencyjnej. Część empiryczna oparta jest na analizach statystycznych wyników badania ankietowego. Przeprowadzone badanie wykazało nieznaczne różnice w postrzeganiu miejsc zakupów przez nabywców
more » ... zez nabywców kupujących i niekupujących serów długodojrzewajacych. Słowa kluczowe: miejsce zakupów, sery długodojrzewające, preferencje nabywców, wybory konsumenckie, nabywca Wprowadzenie Zwiększająca się intensywność konkurencji na rynku, a także jakościowe przemiany w handlu, które dokonały się w ostatnich kilkunastu latach, sprawiają, że niezwykle istotnym obszarem rywalizacji między producentami serów żółtych staje się ich dystrybucja. Decyzje dotyczące wyboru kanałów sprzedaży oraz stopnia intensywności dystrybucji są kluczowe z punktu widzenia dotarcia do nabywcy finalnego, co sprawia, że determinują one możliwości rozwojowe przed-1 marek.angowski@up.lublin.pl. 2 katarzyna.domanska@up.lublin.pl. Summary The paper concerns with issues of the choice of cheese purchasing place with particular emphasis on the specifics of long-maturing cheese. The knowledge of the factors influencing consumer choices is very important on the competitive market and it can become a base for building an effective competitive advantage. The empirical part of the paper is based on statistical analysis of survey results. The conducted research showed slight differences in the perception of purchases by buyers who buy and don't buy long-maturing cheese.
doi:10.18276/pzfm.2015.41/2-31 fatcat:b22mu6dxjrftxejnzi75uiwhta