An Image Rejection Ku-Band CMOS Low Noise Amplifier with Bridged-Tee Band-stop Filter

Depeng Cheng, Lianming Li, Xu Wu, Bin Sheng
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3032174 fatcat:kge7lyvn45fzrbcuejxjko5isu