Aç›k Rinoplasti Tekni¤i ile Nazal Septal Perforasyon Onar›m›

Fikret, Alper Ceylan, Uslu Sabri, Üniversitesi Gazi, Fakültesi T›p, Burun Kulak, Anabilim Bo¤az, Ankara Dal›, Asal Korhan, T›p Hasvak, Merkezi, Ankara (+5 others)
2004 unpublished
Nasal septal perforation repair using open rhinoplasty technique Nasal septal perforations cause a significant number and magnitude of symptoms in patients and constitute a serious challenge to otorhinolaryngologists. Numerous surgical methods have been described for the repair and closure of perforations. Closure of the perforation with upper lateral cartilage mucoperichondrial flap is described as an alternative surgical technique and results are discussed in this study. Twelve patients with
more » ... elve patients with nasal septal perforations sizes ranging from 5 to 30 mm were treated with the described surgical method. Complete closure of the perforation was achieved in 11 patients after a mean follow-up of 6.9 months. There were no significant donor site problems. In the light of the encouraging results, upper lateral cartilage mucoperichondrial flap can be suggested as a viable alternative surgical technique for closure of nasal septal perforations. 82 Özet Nazal septal perforasyonlar, etkilenen hastalarda oldukça fazla flikayete neden olan ve kulak burun bo¤az hekimleri için olduk-ça s›k›nt› veren bir durumdur. Septal perforasyonlar›n onar›m› için pek çok cerrahi teknik önerilmifltir. Alternatif bir teknik ola-rak üst lateral k›k›rda¤›n mukoperikondrium flepi ile onar›m ta-n›mlanm›fl ve sonuçlar› de¤erlendirilmifltir. Perforasyon boyutla-r› 5 mm ile 30 mm aras›nda de¤iflen 12 hasta bu teknik ile ope-re edilmifllerdir. Flep kayd›r›lan bölgede herhangi bir morbidite izlenmemifl ve perforasyonun 11 hastada ortalama 6.9 ayl›k ta-kipte tam kapand›¤› izlenmifltir. Sonuçlar bu tekni¤in, nazal septal perforasyonlar›n onar›m›nda uygun bir teknik oldu¤unu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Nazal septum, fistül, cerrahi. Türk Otolarengoloji Arflivi, 2004; 42(2): 82-87 Girifl Nazal septal perforasyonlar kulak burun bo¤az hekimleri için oldukça s›k›nt› veren bir durumdur. Hastalarda epistaksis, burun t›kan›kl›¤›, ak›nt›, krut-lanma, a¤r› ve ›sl›k sesi semptomlar› görülebilmek-tedir. 1 Semptomlar›n pek ço¤u perforasyonun ne-den oldu¤u türbülansa ba¤l› olarak geliflen nazal mukozadaki kuruma sonucu gerçekleflmektedir. 2 Nazal mukoza solunan havay› h›zl› bir flekilde nem-lendirdi¤i için posterior perforasyonlar, anterior
fatcat:7gdtsbh3x5bmbbbwfjbkrwnn2e