Dynamic maintenance strategy for word-of-mouth marketing

Hong Peng, Kaifan Huang, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, YuanYan Tang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3007157 fatcat:cd6zjkaudvchln4ewpx7vgy6di