E - business influence upon improvement of banking services
Uticaj elektronskog poslovanja na poboljšanje usluga u bankarstvu

Bratislav Mikarić, Dušan Trajković
2013 Trendovi u Poslovanju  
Sažetak Predmet ovog rada je uticaj elektronskog poslovanja na poboljšanje usluga u bankarstvu -sagledavanje načina na koje se mogu poboljšati i unaprediti usluge u bankarstvu primenom novih savremenih elektronskih tehnologija, pre svega interneta, ali i drugih veb servisa, kao i mobilne telefonije, a sve u cilju postizanja višeg nivoa zadovoljstva klijenta, kao i pridobijanja njegovog poverenja. Neophodno da postoji tehničko-tehnološka podloga, tj. informatička infrastruktura, kvalitetan i
more » ... dan kompjuterski informacioni sistem, brz, širokopojasni pristup internetu, kako u banci, tako i na strani klijenata. Sledeće što je neophodno je osloboditi klijente straha od nepoznatog, dakle, treba raditi na opštoj informatičkoj pismenosti nacije i demistifikovati internet i kompjuterske tehnologije. Naravno, ovo je pitanje za društvo i državu u celini a ne samo stvar pojedinačnih banaka. Ono što banka može i treba da uradi je da ponudi klijentima brz, jednostavan, pouzdan i jeftin način poslovanja -pristup svojim računima i karticama, mogućnost raspolaganja svojim sredstvima na računima, elektronska plaćanja (bez provizije, ako je moguće), kao i da popularizuje ovakav način poslovanja koji je na opštu korist -kako klijenata, tako i banaka. Abstract This paper analyzes the impact of e-business on improving services in the banking itselfconsidering ways in which they can enhance and improve the services in the banking industry by new modern electronic technology, particularly the Internet, and other web services and mobile telephony, with the aim of achieving higher levels of customer satisfaction, and winning his trust. It is necessary to have technical and technological base, ie. IT infrastructure, quality and reliable computer information systems, fast broadband Internet access on disposal to banks, as well as to clients.
doi:10.5937/trendpos1302069m fatcat:be5e4a4abrhiphgkhaf2vie6mi