Müdür Yardımcıları ve Yüksek Okul Sekreteri Arasındaki Ast-Üst İlişkisi Örneği Esasında Meslek Yüksekokullarında Yaşanan Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri

Mehmet MECEK, Hüsna DOĞAN
2014 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZET Meslek yüksekokulları akademik ve idari olmak üzere iki yapıya sahiptir. İki ana kolona sahip bir ev şeklinde tasavvur edebileceğimiz meslek yüksekokulunun idari ve akademik kolonu ile yönetim çatısının içerisinde barındırdığı tüm unvan ve görevler yükseköğretim mevzuatında tanımlanmış ve birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Ancak bazı unvan ve görevler ile ilgili yanlış değerlendirmeler söz konusudur. Mevcut yanlış değerlendirmelerin yanı sıra bilgi ve tecrübe eksiklikleri nedeniyle de bazı
more » ... nedeniyle de bazı idari ve akademik görevlerin ilgililerince mevzuatta yer alan hükümler doğrultusunda ifa edilmemesi idari yapıdaki ast-üst ilişkilerinde ve görev-yetki dağılımlarında hukuka aykırı uygulamalara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı yüksekokul teşkilatında yaşanan/yaşanabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarını tespit etmek ve bu uyuşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan/çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri geliştirmektir. Mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen bu uygulamaların en önemli nedenleri yüksekokul sekreterlerinin görev ve yetkilerinden uzaklaştırılarak istihdam edilmeye çalışılması ile müdür * Afyon Kocatepe Üniversitesi, mmecek@aku.edu.tr ** Afyon Kocatepe Üniversitesi, husnadogan@aku.edu.tr Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri Arasındaki Ast-Üst ĠliĢkisi... 28 yardımcılarının görev ve yetki tanımlarının yapılmaması ve/veya yöneticilik vasıflarının yalnızca birkaç işle sınırlı tutulmasıdır. ANAHTAR KELĠMELER: MYO İdari Yapısı, Görev Uyuşmazlıkları, Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları, Yüksekokul sekreteri, Yüksekokul Müdür Yardımcısı. ABSTRACT Vocational highschools have two structures as academic and administrative management. In the form of home vocational highschool can be seen as having two main columns wich are academic and administrative management with a manegement roof where all the titles and duties are discribed and associated with each other according to the legistlation of higher education. However because of some reasons that we will explain in our study some duties and titles are misinterpreted. In this study we aim to eliminate the negative practices which are often confronted in vocational highschool the conflict of duty and authorization and to give solutions. In addition to misinterpretations, because of lack of knowledge and experience, some administrative and academic duties which are not implied acording to the legistlations by authorised people, cause unlawful implementations of superiorsubordinate relation as well as unlawful implementations of distributions of duty and authorization with not describing the vice manager"s duty and authorization and/or limiting their management skills only to a few job.
doi:10.15337/suh.2017.36 fatcat:q6dqwxtfvbclxowyl3g4pwihey