Παρασκευή και χαρακτηρισμός στερεών μορφών προβιοτικών

Παρασκευή Μιχαήλ Μπουκουβάλα
2018
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τη χρήση των προβιοτικών για την επαναφορά και τη διατήρηση της ισορροπίας της χλωρίδας του εντέρου. Το ενδιαφέρον αυτό δεν εστιάζεται μόνο στη κατανάλωση των προβιοτικών, αλλά και στη παραγωγή και διάθεση αυτών. Ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προβιοτικά είναι ο Lactobacillus acidophilus, ο οποίος ανήκει στα γαλακτικά βακτήρια. Στη παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα παρασκευής δισκίων του γαλακτοβάκιλλου
more » ... bacillus acidophilus), με συγκεκριμένα πολυμερή που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική τεχνολογία, ώστε να επιτευχθεί προστασία αυτού στο όξινο περιβάλλον του στομάχου, βοηθώντας την απελευθέρωση των ζωντανών βακτηριακών κυττάρων στο έντερο. Τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν για τη παρασκευή των δισκίων ήταν το HPMCAS και το Eudragit L100-55, καθώς και το Αλγινικό Νάτριο ως διογκωτικό μέσο, και επιλέχθηκαν ύστερα από χαρακτηρισμό συνολικά πέντε πολυμερών τα οποία ήταν το HPMCAS, L100-55, HPMCP-5, HPMCP-55 και το Αλγινικό Νάτριο. Παρασκευάστηκαν δισκία του Αλγινικού Νατρίου με τα πολυμερή σε αναλογίες 25:75, 50:50, 75:25 και σε πέντε διαφορετικές δυνάμεις συμπίεσης 100, 200,300, 400, 500Kg. Έτσι έγινε διαπίστωση τριών χαρακτηριστικών των υλικών που είναι η ικανότητα δισκιοποίησης, η συμπιεστότητα και η ικανότητα συμπύκνωσης. Πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια και ανάπτυξη του Lactobacillus acidophilus σε υγρό θρεπτικό υλικό (M.R.S broth), καθώς και λυοφιλοποίηση αυτού, ώστε να ακολουθήσει η παρασκευή των δισκίων με τα δύο πολυμερή HPMCAS και Eudragit L100-55 και το Αλγινικό Νάτριο ως έκδοχα και το γαλακτοβάκιλλο. Η αναλογία εκδόχων- γαλακτοβακίλλου ήταν πάντα 1:1, ενώ το τελικό βάρος κάθε δισκίου ήταν 100mg. Και στα δισκία με γαλακτοβάκιλλο υπήρχαν δύο διαφορετικές αναλογίες Αλγινικού Νατρίου-πολυμερούς για κάθε ένα από τα δύο πολυμερή. Αυτές ήταν Αλγινικό Νάτριο- πολυμερές 50:50 και 25:75. Η δισκιοποίηση πραγματοποιήθηκε σε συσκευή δοκιμών δισκιοποίησης εφοδιασμένη με αισθητήρες δύναμης - μετατόπισης, με άσκηση δύο διαφορετικών πι [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.300432 fatcat:5cvrspybzrcjdptumfvfzjykha