Ekonominės analizės taikymas statyboje

L. Androšiūnienė
1981 Ekonomika  
Ekonominė analizė, kaip mokslinių žinių sistema, susiformavo tik socialistinės ekonomi'kos sąlygomis (I, p. 49). Vadovaujantis marksistineleninine teorija, ji nuolatos vystėsi ir tobulėjo. Iš pradžių analizės problemos buvo sprendžiamos ir taikomos daugiau pagrindinei liaudies ūkio šakai, t. y. pramonei. Ryžtingas posūkis analizuoj ant socialistinės Įmonės ūkinę veiklą buvo padarytas 1930 m. (5, p. 31). Tuomet spaudoje pasirodė eilė analizės darbų, buvo pradėtas formuoti analizės klausimų ratas
more » ... izės klausimų ratas ir jų apdorojimo nuoseklumas kiekvienai liaudies ūkio šakai, taip pat ir statybai. Kapitalinės statybos apimties augimas TSRS, statybinės industrijos vystymasis ir tobulinimas pareikalavo gilaus, moksliško statybinių organizacijų ūkinės veiklos anali~ės klausimų rengimo. Analizės klausimais buvo sukurta nemaža tarybinių ekonomistų-statybininkų, kaip M. Balichino, S. Beliajevo, I. Belocerovskio, M. Djačkovo, P. Jakuševo, M. Kasnė, S. Protopopovo, I. Ognesovos, S. Timofejevo ir kitų autorių darbų (2, p. 6). DidelĮ indėlĮ Į kompleksinės analizės teorijos vystymąsi Įnešė A. Seremetas, Į operatyvinės analizės -I. Karakozas ir V. Straževas. Atskiras analizės problemas savo darbuose giliai nagrinėjo N. Cumačenko, V. Palij ir kiti (5, p. 33; 6, p. 118-144). Nemažą vaidmenĮ suvaidino 1968 m. Maskvoje Įvykęs antrasis visasąjunginis ekonominės analizės klausimais pasitarimas ir 1972 m.-konferencija Kijeve. Sios priemonės paskatino ekonomistus tobulinti analizės metodologij ą Įvairiose liaudies ūkio šakose. Na uji TSRS finansų ministerijos metodiniai analizės nurodymai buvo išleisti 1969 m., TSRS valstybinio banko -1972 m. ir TSRS statybos banko-1975 m. (5, p. 33). Tačiau platesniu mastu ekonominė analizė buvo naudojama nesistemingai, nekompleksiškai, ji neapėmė visų Įmonės veiklos pusių. Didesnę reikšmę organizuojant ekonominę analizę statybose turėjo TSRS statybų organizavimo ir valdymo mokslinio tyrimo instituto pareng-'tos rentabilumo lygio kėlimo metodinės rekomendacijos. Jose, kaip ir kituose darbuose, daug dėmesio skiriama statybos-montavimo darbų savikainos analizei. Statybos-montavimo darbų savikainos analizė yra sudėtinga, reikalauja daug darbo ir turi specifinių savybių, kurias savo ruožtu lemia statybinės gamybos y,patumai. Statyba pasižymi ilgu darbo laikotarpiu, turi individualų gamybos pobūdi. gilią darbo specializaciją ir kooperaciją, vyksta po atviru dangumi ir pan. Visa tai yra susiję su būtinumu plačiau taikyti statyboje ekonominę analizę. Tačiau ne visos ekonominės analizės rūšys čia yra vienodai veiksmingos. Tarybinėje ekonominėje literatūroje ūkinės veiklos analizė paprastai skiriama Į ekonominę ir techninę-ekonomi nę. Statybinių organizacijų veiklos rezultatus lemia trys pagrindiniai veiksniai -technika, gamybos technologija ir organizavimas, todėl čia techninė-ekonominė analizė padeda atskleisti daugiau vidinių rezervų ir yra gilesnė negu ekonominė analizė (2, p. 6). Tačiau literatūra apie šią
doi:10.15388/ekon.1981.15702 fatcat:r3qmr5klvjgkxgmvj6is3n6hcq