Technological innovation in the petroleum industry: The case of NIS j.s.c. Novi Sad
Tehnološke inovacije u naftnoj industriji - slučaj NIS a.d. Novi Sad

Nemanja Veselinović, Martina Veselinović
2019 Economics of Sustainable Development  
tecHnoloGical innoVation in tHe PetroleuM INDUSTRY -THE CASE Of NIS J.S.C. NOVI SAD abstract The petroleum companies strive to develop continuous technological innovation with the aim to gain a competitive advantage. Technological trends and their effects on the business of the company NIS j.s.c. Novi Sad will be presented in this paper. NIS j.s.c. Novi Sad stands for one of the leading vertically integrated energy companies in Southeast Europe. The subject of the paper is the observation of
more » ... hnological trends of the company NIS j.s.c. Novi Sad with a special view on innovation of the company NIS j.s.c. The aim of the paper is to identify characteristics, importance and reach of the designed and implemented technological innovations of the company NIS j.s.c. Novi Sad, and to propose directions which the company should take into account while making future strategic moves. The case study method will be used in this paper as research methodology. технолошке иновације у нафтној индустрији -случај нис а.д. нови сад апстракт Нафтне компаније настоје да развијају континуиране технолошке иновације у циљу стицања конкурентске предности. Технолошки трендови и њихови ефекти на пословање компаније НИС а.д. Нови Сад ће бити представљени у овом раду. НИС а.д. Нови Сад представља једну од водећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Предмет рада је праћење технолошких трендова компаније НИС а.д. Нови Сад са посебним освртом на иновације компаније НИС а.д. Нови Сад. Циљ рада је да идентификује карактеристике, значај и досег пројектованих и имплементираних технолошких иновација компаније НИС а.д. Нови Сад, као и да предложи правце које компанија 1 nemanjaveselinovic@gmail.com 2
doi:10.5937/esd1901019v fatcat:biehfwumxbgyjlkcdgvpwrezre