INVESTIGATION OF THE VIEWS OF THE STUDENTS OF ACADEMIC MUSIC EDUCATION ON THE USE OF MUSIC TECHNOLOGIES

Ozge Kaya
2019 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
ÖZET Bu araştırmada, müzik eğitimi alan öğrencilerin müzik teknolojilerinin almakta oldukları müzik derslerinde kullanılmasına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla, bir devlet üniversitesinin güzel sanatlar fakültesi müzik bölümünün 4. sınıfında öğrenim gören 34 öğrenciye dört açık uçlu soru sorulmuştur. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma
more » ... ştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak; araştırmaya katılan öğrencilerin nota yazım programlarını, ses kayıt programlarını ve işitme eğitimi programlarını; akort cihazı, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi araç-gereç/donanımları ve internet videoları ile online veri tabanlarını kullandıkları ve bu gibi teknolojik unsurların kullanılmasını gerekli gördükleri saptanmıştır. Ayrıca öğrenciler bilgiye kolay ulaşma, zaman tasarrufu, daha düzenli çalışabilme, verimli çalışma, öğrenmeyi kolaylaştırma, görsel hafızayı geliştirme ve çalgıyı kullanmayı kolaylaştırma yönleriyle teknolojinin avantajlarından bahsetmekle beraber pratik eksikliğinin hissedilmesi, hazırcılığa alışma, sağlığa zararlı olabilmesi ve siber aylaklığa sebep olması gibi bazı dezavantajlardan bahsetmişlerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler internet erişimi sorunu, uygulamaların yüksek ücreti, Türkçe ürün ve kaynak yetersizliği, teknolojik bilgi eksikliği, eğitim sisteminden kaynaklan eksiklikler, donanım ve araç-gereç eksiklikleri, elektrik altyapısı sorunu ve çeşitli basit teknolojik aksaklıkların yaşanmasını çözülmesini bekledikleri sorunlar olarak ifade etmişlerdir. ABSTRACT In this research, the opinions of the students taking music education on the use of technology in the music lessons they have been studied are examined. For this purpose, four open-ended questions were asked to 34 students studying in the 4th grade of the music department of a state university. In this study, the semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data were analyzed by using descriptive data analysis method. Based on the research results; students' note writing programs, audio recording programs, and hearing training programs; It has been determined that they use online databases with equipment such as tuner, projection device and smart board, and internet videos and use such technological elements as necessary. Otherwise, students mentioned some disadvantages such as easy access to information, time-saving, more regular work, efficient working, learning easier, visual memory development and facilitating the use of the instrument. In addition to this, students stated the problem of internet access, high wages of applications, lack of Turkish products and resources, lack of technological knowledge, deficiencies due to the education system, deficiencies of equipment and equipment, problem of electrical infrastructure and various simple technological failures.
doi:10.7816/idil-08-57-15 fatcat:nq2urxuwnncann6rheg5w3vr6y