Krzysztof SCHIFF * ALGORYTM WIELU KOLONI MRÓWEK DLA OPTYMALNEGO DOPASOWANIA W WA¯ONYCH GRAFACH DWUDZIELNYCH

Elektrotechnika I Elektronika Tom Politechnika Krakowska, Katedra Automatyki, Elektrotechnika I Elektronika Tom
2008 unpublished
STRESZCZENIE Praca prezentuje algorytm wykorzystuj¹cy metodê optymalizacji ró¿nymi typami kolonii mrówek dla problemu maksymalnego i minimalnego dopasowania w wa¿onych grafach dwudzielnych. Algorytm ten wyznacza optymalne dopasowanie, bazuj¹c na wyznaczaniu rozdzielnych œcie¿ek w grafie miêdzy wierzcho³kami s-t, które stanowi¹ roz-wi¹zanie dla problemu optymalnego dopasowania w wa¿onych grafach dwudzielnych. Opracowany algorytm zo-sta³ porównany z algorytmem wêgierskim i algorytmem mrówkowym o
more » ... rytmem mrówkowym o jednym typie kolonii mrówek i omówione zosta³y wyniki tego porównania. S³owa kluczowe: optymalizacja koloniami mrówek wielu typów, minimalny problem dopasowania w grafach dwu-dzielnych, maksymalny problem dopasowania w grafach dwudzielnych MULTI-TYPE ANT COLONY ALGORITHM FOR OPTIMAL MATCHING PROBLEM IN WEIGHTED BIPARTITE GRAPH In this paper algorithm for optimal matching problem in weighted bipartite graph is presented, which is based on multi-type ant colony optimization. Matching problem is modeled as disjoint-paths problem between s-t vertices. Multi-type ants was used in order to find these disjoint paths between s-t vertices which are the solution for optimal matching problem in weighted bipartite graph. The algorithm was compared with Hungarian algorithm and ACO algorithm for optimal matching problem in weighted bipartite graph and results of this comparison was discussed.
fatcat:itbwlcgrxfdvnfe4b3nnbpjsby