Προσδιορισμός των αλλαγών του κερατοειδούς μετά από επέμβαση φακοθρυψίας με τη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας και συσχέτισή τους με προεγχειριτικές και διεγερτικές παραμέτρους [article]

(:Unkn) Unknown, Democritus University Of Thrace
2021
Πξόινγνο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή Βαζίιεην Κνδνκπφιε γηα ηελ ηηκή λα κε δερζεί ζην ΠΜ θαη λα είλαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζε απηή ηε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θ. Νηθήηα Φνπληνπιάθε, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, γηα ηελ ππνκνλή ηνπ θαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ φιν ην δηάζηεκα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ θιηληθή θαη ζπγγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο θαη ε βνήζεηά
more » ... ηεο θαη ε βνήζεηά ηνπ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ήηαλ θαηαιπηηθή. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ πληνληζηή Γηεπζπληή ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο Δπαγγειηζκφο» θ. Ησάλλε Λακπξηλάθε γηα ηε βνήζεηά ηνπ, ρσξίο ηελ νπνία ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιε ε δηελέξγεηα απηήο ηεο κειέηεο. Ζ παξνπζία ηνπ απνηέιεζε θαη απνηειεί θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηελ ηαηξηθή κνπ ζθέςε θαη πξάμε. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ, πνπ είλαη πάληα δίπια κνπ θαη κε ζηεξίδνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν.... 3 Στοςρ γονείς μος, Γιάννη και Ειρήνη, για την αγάπη και τη στήπιξή τοςρ... 4
doi:10.26257/heal.duth.10577 fatcat:4emfmpn2ircohk7wocqpgzsd3i