CONTENT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF RENT IN UKRAINE

B.I. BILKO
2020 Scientific Journal of Public and Private Law  
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО © БІЛЬКО Б.І. -здобувач (Науково-дослідний інститут публічного права) УДК 342.957 Актуальність статті полягає в тому, що Україна -правова, демократична держава з ринковою економікою, в якій широко використовуються відносини оренди. Такі відносини практично пронизують усю публічну і господарську діяльність в Україні. Важко знайти місце і громадянина, який хоча б раз у житті не користувався орендою для задоволення своїх потреб. У
more » ... тому числі часто здійснюється оренда державного майна та органів місцевого самоврядування. Саме у цих сферах спостерігається найбільша кількість зловживань та неефективного використання майна. Також не досконалим у цій сфері є нормативне регулювання. Мета статті полягає в тому, щоб, використовуючи філософію права, теорію адміністративного права та чинне законодавство, розкрити зміст публічного адміністрування оренди в Україні. У статті розкрито зміст публічного адміністрування оренди в Україні. З'ясовано, що до складу змісту публічного адміністрування оренди в України належать такі складники: 1) адміністративно-правовий статус суб'єктів публічної адміністрації, які надають адміністративні послуги, здійснюють адміністративні процедури та контроль; 2) принципи адміністративної адміністрації в аналізованій сфері; 3) інструменти публічного адміністрування; 4) адміністративно-правові режими; 5) контроль (нагляд); 6) електронне врядування. Наголошено, що інструменти публічного адміністрування, які характеризуються такими ознаками, є: зовнішнім виразом форми адміністративної діяльності публічної адміністрації; відображають правову динаміку публічного адміністрування; залежать від змісту компетенцій суб'єктів публічної адміністрації; зумовлені реалізацією адміністративних обов'язків суб'єктів публічної адміністрації; їх вибір зумовлюється специфікою поставленої мети щодо певного об'єкта публічного впливу, що встановлює найбільш ефективний варіант діяльності. Зроблено висновок, що зміст публічного адміністрування оренди в Україні складається із таких юридичних елементів: адміністративно-правового статусу суб'єктів публічної адміністрації та принципів їх адміністративної діяльності; інструментів публічного адміністрування; адміністративно-правового режиму публічного майна; контролю (нагляду) та правового електронного аукціону. Ключові слова: адміністративна діяльність, аукціон, ефективне використання, збереження й контроль, зміст, категорія, оренда, публічне майно, публічне адміністрування.
doi:10.32844/2618-1258.2020.4.12 fatcat:pjnaskjy65be5pv32ukvr3xfpe