BİREY-ÖRGÜT UYUMU, PSİKOLOJİK SAHİPLENME, İŞGÖREN SESLİLİĞİ VE MOTİVASYON ARAÇLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Ayşe YAVUZ, Tahir AKGEMCİ
2021 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda hazırlanıp savunulan doktora tezinden üretilmiştir. Öz İnsan kaynağının giderek önem kazandığı günümüz iş dünyasında işletmelerin verimliliğinin ve devamlılığının sağlanması için insanı temel alan çalışmaların artması önem arz etmektedir. Bu nedenle araştırmamızın temel amacını; birey-örgüt uyumu, psikolojik sahiplenme, işgören sesliliği ve motivasyon araçları arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. Araştırma Konya ilinin merkez
more » ... elerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan 371 personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, yazında ileri sürülmüş geçerliliği ve güvenirliliği ispatlanmış ölçeklerden yararlanarak geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler istatiksel yöntemlerden yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde SPSS ve AMOS programlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda birey örgüt uyumunun psikolojik sahiplenme üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu bulunmuştur. Motivasyon araçlarının psikolojik sahiplenme ve işgören sesliliği üzerinde pozitif yönlü etkisinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca psikolojik sahiplenmenin iş gören sesliliği üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.20875/makusobed.979467 fatcat:wh43v6m6kfat3mjijczguuhrwi