Inactivation of SMC2 shows a synergistic lethal response inMYCN-amplified neuroblastoma cells

Yuko Murakami-Tonami, Satoshi Kishida, Ichiro Takeuchi, Yuki Katou, John M Maris, Hitoshi Ichikawa, Yutaka Kondo, Yoshitaka Sekido, Katsuhiko Shirahige, Hiroshi Murakami, Kenji Kadomatsu
2014 Cell Cycle  
doi:10.4161/cc.27983 pmid:24553121 pmcid:PMC4013162 fatcat:wrapxjehhzdw7npbgzsrfl2qdq