The Relationship Between Anti-Mullerian Hormone and Androgens in Healthy Women without Hyperandrogenemia

Burcu Dinçgez Çakmak, Betül Dündar, Semih Kaleli
2019 Medeniyet Medical Journal  
Aim: To determine the relationship between androgens and Anti-Mullerian Hormone in healthy women without hyperandrogenemia. Methods: A total of 1300 patients aged 16-43 whose Anti-Mullerian Hormone and androgen profiles were analysed for a period of three years in a university hospital were included in the study. Socio-demographic features, clinical and sonographic findings, serum prolactin, luteinizing hormone, total and free testosterone, estradiol, thyroid stimulating hormone, follicle
more » ... ating hormone, 17-hydroxy progesterone, dehydroepiandrosterone and Anti-Mullerian Hormone levels were recorded. Patients were selected according to inclusion and exclusion criteria and the study was completed with 337 patients. Results: The mean age of the patients was 28.82±5.24 years and body mass index was 25.49±4.37 kg/m². Mean levels of follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and estradiol were 6.82±4.71 mIU/mL, 5.59±3.78 mIU/mL and 40.77±36.28 pg/mL, respectively. When the androgen profiles were evaluated, the mean total testosterone, free testosterone, 17-hydroxy progesterone, androstenedione and dehydroepiandrosterone levels were detected as 47.36±33.09 pg/mL, 2.61±2.54 pg/mL, 0.65±0.20 ng/mL, 2.43±1.25 ng/mL and 244.45±115.87 mcg/dL, respectively. The mean Anti-Mullerian hormone levels were 4.43±4.70 ng/mL. A significant independent relationship was found between Anti-Mullerian hormone and luteinizing hormone (p=0.009), follicle stimulating hormone (p=0.001), androstenedione (p=0.050), dehydroepiandrosterone (p=0.034) and body mass index (p=0.021). Anti-Mullerian hormone levels were affected by follicle stimulating hormone and body mass index negatively; while luteinizing hormone, androstenedione and dehydroepiandrosterone affect its levels positively. Conclusion: According to the results of this study, even in patients who have not hyperandrogenemia or not diagnosed as late-onset congenital adrenal hyperplasia or polycystic ovary syndrome, androstenedione (a precursor of testosterone) and dehydroepiandrosterone may increase Anti-Mullerian hormone levels. ÖZ Amaç: Bu çalışmada, sağlıklı kadınlarda Anti-Müllerian hormon ile androjenlerin ilişkisini belirlemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmamıza 16-43 aralığındaki, üç yıllık zaman dilimi içerisinde üniversite hastanemizde antimüllerian hormon ve androjen profili tetkiki yapılmış 1300 hasta alındı. Hastaların dosyalarından hastaların demografik verileri, klinik ve sonografik bulguları, serum prolaktin, luteinizan hormon, total ve serbest testosteron, östradiol, tiroid stimulan hormon, folikül stimulan hormon, 17-hidroksi progesteron, dihidroepiandrosteron ve Anti-Müllerian hormon seviyeleri kaydedildi. Dahil edilme ve dışlanma kriterleri sonucunda yapılan seçimle çalışmaya 337 hasta ile devam edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 28,82±5,24 yıl ve vücut kitle indekslerinin ortalaması 25,49±4,37 kg/m 2 idi. Serum folikül stimulan hormon ortalaması 6,82±4,71 mIU/mL, serum luteinizan hormon ortalaması 5,59±3,78 mIU/mL, serum östradiol ortalaması 40,77±36,28 pg/mL olarak bulundu. Hastaların androjen profiline bakıldığında total testosteron değerlerinin ortalaması 47,36±33,09 pg/mL, serbest testosteronun ortalaması 2,61±2,54 pg/mL, 17-hidroksi progesteronun ortalaması 0,65±0,20 ng/mL, androstenedionun ortalaması 2,43±1,25 ng/mL ve dihidroepiandrosteronun ortalaması 244,45±115,87 mcg/dL olarak hesaplandı. Anti-Müllerian hormon değeri ortalaması 4,43±4,70 ng/mL olarak bulundu. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda luteinizan hormon (p=0,009), folikül stimulan hormon (p=0,001), androstenedion (p=0,050), dihidroepiandrosteron (p=0,034) ve vücut kitle indeksinin (p=0,021) Anti-Müllerian hormon ile anlamlı ilişki gösterdiği saptandı. Bunlardan folikül stimulan hormon ve vücut kitle indeksinin Anti-Müllerian hormon üzerine azaltıcı; luteinizan hormon, androstenedion ve dihidroepiandrosteronun ise arttırıcı etkisi olduğu görüldü. Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre hiperandrojenemi, polikistik over sendromu ve geç başlangıçlı konjenital adrenal hiperplazisi olmayan hasta grubunda bile androstenedionun (testosteron öncülü) ve dihidroepiandrosteronun Anti-Müllerian hormonu arttırıcı etkisi olabileceği sonucuna varıldı. Cite as: Dinçgez Çakmak B, Dündar B, Kaleli S. The relationship between anti-mullerian hormone and androgens in healthy women without hyperandrogenemia. Med Med J. 2019;34(1):20-26. © Telif hakkı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne aittir. Logos Tıp Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır. Bu dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
doi:10.5222/mmj.2019.37980 fatcat:cgqcevgaorfivivgv2j6v5midm