Comparison of Calcineurin Inhibitors with M-Tor Inhibitors in Renal Transplant Patients
Böbrek Nakli Hastalarında Kalsinörin İnhibitörleri ile m-TOR İnhibitörlerinin Karşılaştırılması

Vural Taner Yılmaz, Hüseyin Koçak, Ayhan Dinçkan, Ramazan Çetinkaya, F. Fevzi Ersoy, Gültekin Süleymanlar
2015 Akdeniz Medical Journal  
Öz amaç: Çalışmamızda böbrek nakli hastalarında kalsinörin inhibitörleri (KNİ) ile m-TORi'nin (m-Target of Rapamisin İnhibitor) etkinlik ve güvenilirliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 2005-2009 yılları arasında merkezimizde böbrek nakli yapılmış olan 983 hasta alındı. Hastalar immünosupresif tedavi protokollerine göre iki gruba ayrıldı. Grup 1: KNİ kullanılanlar: 632 hasta, Grup 2: m-TORi kullanılanlar: 351 hasta. Grupların greft ve hasta sağkalım
more » ... rejeksiyon oranları, gecikmiş greft fonksiyonu (GGF), kronik allogreft disfonksiyon (KAD), nakil sonrası gelişen diabetes mellitus (NSDM) ve greft fonksiyonları karşılaştırıldı. bulgular: Grupların demografik özellikleri benzerdi. Akut rejeksiyon oranları, hasta sağkalım süreleri, GGF, KAD ve greft fonksiyonlarının benzer, greft sağkalım süresinin ikinci grupta (p= 0,007), NSDM oranının ise 1.grupta (p=0,001) daha yüksek olduğu tespit edildi sonuç: M-TORi'nin greft sağkalımı açısından KNİ'den daha etkin olduğu gösterildi. anahtar sözcükler: Böbrek nakli, Takrolimus, Siklosporin, Sirolimus, Everolimus abstract Objective: Our aim was to compare the efficacy and safety of calcineurin inhibitors with m-Tor inhibitors (m-TORi) in renal transplant patients. Material and Methods: We recruited 983 patients who had undergone renal transplantation between 2005 and 2009 at our center. Patients were evaluated in two groups according to their immunosuppressive protocol. Group 1 consisted of 632 patients treated with a regimen including calcineurin inhibitors and Group 2 consisted of 351 patients treated with a regimen including m-TORi. The two groups were compared in terms of graft and patient survival times, rejection rates, delayed graft function (DGF), chronic allograft dysfunction (CAD), post transplant diabetes mellitus (PTDM) and graft functions. results: Demographic characteristics of the two groups were similar. The acute rejection rates and patient survival times were also similar, but the graft survival times were better in the second group (p=0.007). DGF, CAD and graft functions did not differ between the two groups. The PTDM ratio was higher in the first group (p=0.001). conclusion: We found that m-TORi are more effective than calcineurin inhibitors in terms of graft survival.
doi:10.17954/amj.2015.06 fatcat:kithtj3wijauxgzse46gd7ecmq