Hyperhidrosis

Meltem Önder, Gülhan Aksoy
2011 Turkderm  
G Ge el li ifl fl T Ta ar ri ih hi i/ /R Re ec ce ei iv ve ed d: : 16.02.2011 K Ka ab bu ul l T Ta ar ri ih hi i/ /A Ac cc ce ep pt te ed d: : 22.02.2011 Özet Hiperhidroz, ekrin ter bezlerinin hiperaktivitesine ba¤l› olarak deri yüzeyine sal›nan ter miktar›n›n artmas›d›r. ‹nsidans› tam olarak bilinmemekle birlikte yaklafl›k %3'tür. Etkilenen kiflileri sosyal aç›dan oldukça rahats›z eden bir durumdur, yaflam kalitesini etkilemekte ve sosyal anksiyete bozukluklar›na yol açmaktad›r. Burada
more » ... roz nedenleri, hiperhidrozlu hastalara klinik yaklafl›m ve tedavi seçenekleri derlenmifltir. (Türkderm 2011; 45: 2-9) Anahtar Kelimeler: Hiperhidroz, ekrin ter bezleri Summary Hyperhidrosis, which affects nearly 3% of the population, is characterized by excessive sweating due to eccrine sweat gland hyperactivity. It has negative impact on quality of life, and social relations and also may lead to social anxiety disorders. Here, we review the causes of hyperhidrosis, clinical evaluation of patients and treatment options. (Turkderm 2011; 45: 2-9) Dermisin alt,subkutan ya¤ dokusunun üst tabakalar›nda yer alan apokrin ter bezleri basit tübüler bezler olup, ço¤unlukla k›l folliküllerine aç›l›r 9 . Pubertede fonksiyon görmeye bafllayan bu bezler özellikle aksilla, areola,
doi:10.4274/turkderm.45.02 fatcat:v5q7iipvjrfyzlrabxokzqzdnu