Regenerable hydrogen storage in lithium amidoborane

Ziwei Tang, Yingbin Tan, Xiaowei Chen, Xuebin Yu
2012 Chemical Communications  
doi:10.1039/c2cc34932a pmid:22875287 fatcat:igvedx4luff5hhicbz6blb5rzq