YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA'NIN ÖĞRENİMİNDE KAYGININ DUYUŞSAL ÖĞRENME STRATEJİL

Hanife Nalan GENÇ
2016 The Journal of Academic Social Science Studies  
Öz Öğrenenin heyecan, korku, stres gibi duygular yaşaması yabancı dil öğrenimini olumsuz etkiler. Bu etkenler dil öğrenimini yavaşlatabildiği gibi büyük oranda engelleyebilir. Kişinin güvensizlik ve zayıflık duygusu yaşamasına neden olan kaygı durumunun olumsuz etkilerinin azaltılmasında ya da tümüyle giderilmesinde duyuşsal stratejilerin etkili bir yol olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorusu bizi bu araştırmayı yapmaya yönelten önemli bir ölçüt olmuştur. Bu çalışmada kaygıyı azaltma ve
more » ... ıyı azaltma ve duygusal durumu değerlendirmede duyuşsal stratejilerin kullanılmasının ne yönde etkili olabileceği araştırılmıştır. Bu amaçla 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören öğrencilere Horwitz'in "yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği" ve araştırmacı tarafından geliştirilen, 5'li likert tipi "yabancı dil öğrenmede duyuşsal stratejiler ölçeği" uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının duyuşsal öğrenme stratejilerine doğrudan etki ettiği anlaşılmıştır. Fransızca bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu, yine yurt dışı deneyimi olmayan öğrencilerin kaygı düzeylerinin diğerine oranla daha yüksek olduğu, kız öğrencilerin kaygıyla başa çıkma konusunda duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Absract The emotions such as excitement, fear, stress that the language learner experiences affect language learning negatively. These factors either slow down or hinder language learning. In order to decrease or remove the negative effects of anxiety on lear-
doi:10.9761/jasss3261 fatcat:ju5d3smunfh4rdarko5xdou45q