Dreams and Reality – Careers of Contemporary Musicians
Marzenia a rzeczywistość – kariery współczesnych muzyków

Stella Kaczmarek, Joanna Posłuszna
2018 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
Dreams and Reality -Careers of Contemporary Musicians STRESZCZENIE W artykule omówiono kwestię zatrudnienia, dokonano analizy rynku pracy, przedstawiono dane statystyczne oraz możliwości znalezienia pracy dla profesjonalnych muzyków w Polsce. Wskazano także wyzwania, problemy oraz wymagania stawiane artystom muzykom na współczesnym rynku pracy. Analizie zostały poddane również typy możliwych karier współczesnych muzyków, potrzebne/wymagane umiejętności i kwalifikacje, aby się na rynku utrzymać,
more » ... na rynku utrzymać, oraz problemy z edukacją w szkołach artystycznych. W pracy wykorzystano wyniki badań oraz analizy pochodzące z najnowszych raportów dotyczących zatrudnienia (poruszania się na rynku pracy) zarówno absolwentów, jak i artystów i twórców w Polsce i za granicą. Słowa kluczowe: muzycy; kariera; rynek pracy; (wielo)zatrudnienie; portfolio career; mentor WPROWADZENIE Większość młodych adeptów sztuki gry na instrumencie w wieku licealnym marzy o studiach na wydziale instrumentalnym, najlepiej na jednej z lepszych akademii muzycznych w Europie. Dla wielu instrumentalistów i śpiewaków, którzy stają się profesjonalnymi muzykami, celem jest dalsza edukacja muzyczna i studia. Niezwykle ważna jest osoba mentora, profesora, przewodnika, który wprowadza młodego artystę w świat artystyczny oraz wspiera w karierze. Zasadnicze pytania brzmią jednak następująco: Jak kształtuje się kariera muzyka po studiach? Jak wygląda rynek pracy dla absolwentów szkół muzycznych (artystycznych)? Jakie kompetencje trzeba posiadać, by się na nim utrzymać? Czy można wytyczyć standardową ścieżkę kariery dla poszczególnych grup muzyków? Współczesny SUMMARY The article discusses the issue of employment, analysis of the labor market, statistical data and job opportunities for professional musicians in Poland. The challenges, problems, and requirements set for artists musicians in the modern labor market will be presented. We will also analyze the types of possible careers of modern musicians, necessary/required skills and qualifications to stay on the market and problems with education in art schools. The work will use the results of research and analysis of the latest reports on the employment (moving on the labor market) of graduates, as well as artists and creators both in Poland and abroad.
doi:10.17951/j.2018.31.1.133-147 fatcat:ee7i7zjz6bgfrcvfgbdoegqtmq